Account

Je bent momenteel nog niet ingelogd.

Inloggen
Home General conditions

General conditions

Download algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN
van de onderneming GeT Cameras
GENERAL TERMS AND CONDITIONS
of the company GeT Cameras
BEDRIJFSOMSCHRIJVING
GeT Cameras is een bedrijf dat graag bijdraagt aan de ontwikkeling van technologie. Met dat doel voor ogen verkoopt GeT Cameras in de industrie bewezen cameratechnologie aan Original Equipment Manufacturers, aan vision-integrators en aan start-ups. Hoewel we graag een bijdrage leveren aan technologie, ontkomen we er helaas niet aan om bepaalde zaken op papier te zetten. In deze algemene voorwaarden hebben wij een aantal belangrijke zaken opgenomen. Wilt u bijvoorbeeld meer weten over uw verplichtingen, de manier waarop wij onze werkzaamheden uitvoeren of de betalingsvoorwaarden? Dat vindt u hier allemaal terug.
COMPANY DESCRIPTION
GeT Cameras is a company which likes to contribute to the development of technology. With that goal in mind GeT Cameras sells industry proven camera technology to the Original Equipment Manufacturers, to vision integrators and to start-ups. Although we like to contribute to technology, we can unfortunately not avoid putting certain things on paper. We have included several important matters in these general terms and conditions. For example, do you want to know more about your obligations, the way in which we carry out our work or the conditions of payment? You will find all that in here.
DEEL I: ALGEMENE BEPALINGEN
De artikelen van Deel I: Algemene bepalingen zijn van toepassing op iedere rechtsverhouding die jij met ons aangaat.
PART I: GENERAL PROVISIONS
The provisions of Part I: General Provisions are applicable to every legal relationship that you have with GeT Cameras.
0. DEFINITIES
Voor de interpretatie en uitvoering van de Overeenkomst hebben de onderstaande woorden aan de linkerkant, ongeacht of ze in het enkelvoud of meervoud worden gebruikt, de hierna vermelde betekenis:
 
Overeenkomst: iedere mondelinge of schriftelijke overeenkomst die tussen GeT Cameras en de Wederpartij tot stand komt, elke wijziging of aanvulling daarop, en alle handelingen ter voorbereiding en/of uitvoering van die overeenkomst.
GeT Cameras: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid GeT Components Group B.V., ook handelend onder de naam GeT Cameras, gevestigd te (5617 AK) Eindhoven aan het adres Philitelaan nr. 57; ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 67545947. 
Wederpartij: de partij die een Overeenkomst sluit met GeT Cameras, de partij aan wie GeT Cameras een offerte heeft uitgebracht of de partij die enige andere rechtsverhouding heeft met GeT Cameras.
Partijen: GeT Cameras en de Wederpartij samen.
Product(en): elk product dat door GeT Cameras wordt verkocht, zoals (maar niet uitsluitend) een vision camera, een lens, kabels en speciale computer vision verlichting. De definitie van Product omvat ook Software.
Dienst(en): alle werkzaamheden die GeT Cameras verricht en/of diensten die GeT Cameras levert ter uitvoering van de Overeenkomst.
Software: de software die wordt verkocht door GeT Cameras.
0. DEFINITIONS
For the interpretation and execution of the Agreement, the words stated below on the left side, regardless of whether they are used in the singular or plural, shall have the meanings stated thereafter:
 
Agreement: any verbal or written agreement concluded between GeT Cameras and the Other Party, any change or supplement thereto, and all (legal) acts in preparation and execution of that agreement.
GeT Cameras: the private company with limited liability GeT Components Group B.V., also trading under the name GeT Cameras, having its address in (5617 AK) Eindhoven at the address Philitelaan no. 57 and registered in the Trade Registry of the Dutch Chamber of Commerce with the number 67545947.
Other Party: the party – a legal entity or a natural person – who concludes an Agreement with GeT Cameras, to whom GeT Cameras has submitted a quotation or who has any other legal relationship with GeT Cameras.
Parties: GeT Cameras and the Other Party together.
Product(s): each and every product that is sold by GeT Cameras, such as (but not exclusively) a vision camera, a lens, cables and special computer vision lighting. The definition of Product also includes Software.
Services: all activities that GeT Cameras performs and/or services that GeT Cameras delivers in the performance of the Agreement.
Software: software that is sold by GeT Cameras.
1. WANNEER ZIJN DEZE ALGEMENE VOORWAARDEN VAN TOEPASSING?
1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en offertes van GeT Cameras en op iedere Overeenkomst tussen GeT Cameras en een Wederpartij.
1.2 De toepasselijkheid van eventuele andere (inkoop)voorwaarden van de Wederpartij wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen. Afwijkingen van, of aanvullingen op, deze voorwaarden zijn alleen mogelijk als GeT Cameras hierop schriftelijk akkoord heeft gegeven en zijn enkel van toepassing op het gedeelte van de Overeenkomst waarvoor dit akkoord is gegeven.
1.3 Alle bepalingen in deze algemene voorwaarden en in eventuele nadere Overeenkomsten ten behoeve van GeT Cameras, zijn mede bedongen ten behoeve van de door GeT Cameras ingeschakelde derden.
1.4 Als één of meerdere bepalingen van deze voorwaarden ooit geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd worden, dan blijven de overige bepalingen van deze voorwaarden volledig van toepassing. GeT Cameras zal dan samen met de Wederpartij een nieuwe bepaling overeenkomen, zonder het doel en de strekking van de ongeldige of vernietigde bepaling uit het oog te verliezen.
1.5 Als GeT Cameras van een Wederpartij niet steeds een strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, dan betekent dat niet dat de bepalingen van deze voorwaarden niet langer van toepassing zijn, of dat GeT Cameras het recht zou verliezen om in andere gevallen wel de strikte naleving te verlangen.
1. WHEN ARE THESE GENERAL TERMS AND CONDITIONS APPLICABLE?
1.1 These general terms and conditions apply to all offers, tenders and quotations of GeT Cameras, and to all Agreements concluded between GeT Cameras and the Other Party.
1.2 The applicability of any general conditions of the Other Party is hereby expressly rejected. Deviations from or additions to these general conditions will only be binding if expressly confirmed in writing by GeT Cameras and relate only to (the part of) the Agreement in respect of which such acceptance has taken place.
1.3 All provisions stipulated in these general terms and conditions and in any further agreements for the benefit of GeT Cameras are also stipulated for the benefit of third parties engaged by GeT Cameras.
1.4 If at any time one or more provisions of these general conditions become void or voidable, whether in part or in full, the rest of these general conditions remain in place. In this event, GeT Cameras and the Other Party will agree on the replacement of the void or voidable provisions by new provisions, while retaining the purpose and scope of the original provisions as much as possible.
1.5 If GeT Cameras does not always insist on the strict observance of these general conditions, this does not mean that the provisions concerned have become inapplicable or that, in other cases, GeT Cameras has in any way relinquished the right to insist on the strict observance of the provisions of these general conditions.
2. OFFERTES EN AANBIEDINGEN ("AANBIEDINGEN")
2.1 De aard en omvang van de Overeenkomst wordt bepaald door de in de aanbieding opgenomen omschrijving van de Producten of Diensten.
2.2 Alle aanbiedingen van GeT Cameras zijn vrijblijvend. Dat houdt in dat GeT Cameras het recht heeft om de voorwaarden van het aanbod nog te wijzigen. Een Wederpartij kan aan een gecommuniceerde aanbieding dus geen rechten ontlenen. Een aanbod vervalt in ieder geval als het product in de tussentijd niet meer beschikbaar is.
2.3 De Wederpartij kan geen rechten (of verwachtingen) ontlenen aan een door GeT Cameras afgegeven indicatie of begroting. Een door de Wederpartij aan GeT Cameras kenbaar gemaakt budget geldt slechts als een overeengekomen (vaste) prijs als dit uitdrukkelijk schriftelijk tussen Partijen is overeengekomen.
2.4 GeT Cameras kan niet aan haar aanbod worden gehouden als de Wederpartij redelijkerwijs behoort te begrijpen dat het aanbod, of een concreet onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat. Gegevens die zijn opgenomen in reclamemateriaal, in de ruimste zin van het woord, zoals catalogi, prijslijsten, brochures, websites van derden etc., binden GeT Cameras niet.
2.5 Een aanbod geldt niet automatisch voor toekomstige overeenkomsten.
2.6 Een samengestelde prijsopgave verplicht GeT Cameras niet tot het verrichten van een gedeelte van de werkzaamheden tegen een overeenkomstig gedeelte van de opgegeven prijs.
2.7 Alle door Get Cameras gehanteerde prijzen zijn gebaseerd op de prijsbepalende factoren die ten tijde van het aanbod bekend waren.
2.8 GeT Cameras is altijd gerechtigd tot wijziging van de overeengekomen prijs zonder dat de Wederpartij gerechtigd is om de Overeenkomst om die reden te ontbinden als de prijsverhoging voortvloeit uit een bevoegdheid of verplichting ingevolge de wet of regelgeving of het gevolg is van een prijsstijging van het product of andere gronden die bij het aangaan van de Overeenkomst redelijkerwijs niet voorzienbaar waren.
2.9 Alle vermelde bedragen zijn steeds exclusief BTW en andere van overheidswege opgelegde Product- of Dienstgerelateerde heffingen, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. Alle genoemde bedragen zijn in euro’s.
2. QUOTATIONS AND OFFERS ("offer")
2.1 The nature and scope of the Agreement is determined by the description of the work included in the offer.
2.2 All offers of GeT Cameras are without obligation unless an acceptance period has been stipulated in the offer. This means that GeT Cameras has the right to change the terms of the offer. The Other Party cannot therefore derive any rights from an offer. An offer shall be null and void if the Product or Service to which the offer pertains is no longer available in the meantime.
2.3 The Other Party cannot derive any rights (or expectations) from an estimation or budget, issued by GeT Cameras. A budget made known to GeT Cameras by the Other Party only counts as an agreed (fixed) price if this has been expressly agreed in writing between the Parties.
2.4 GeT Cameras cannot be held to its offers, if that offer or a part of the offer, contains an obvious mistake or clerical error. Data that is included in advertising material in the broadest sense of the word, such as catalogs, price lists, brochures, websites of third parties etc. is never binding on GeT Cameras.
2.5 Previously submitted offers do not automatically apply to future Agreements.
2.6 A composite price statement does not oblige GeT Cameras to perform part of the activities at a corresponding proportion of the stated price.
2.7 All prices used by GeT Cameras are based on the price-determining factors known at the time of the offer.  
2.8 GeT Cameras is at all times entitled to increase the agreed price without the Other Party being entitled to terminate the Agreement for that reason if that price increase arises from a power or obligation under the law or regulations or is the result of a price increase in the product or other grounds that were not reasonably foreseeable when entering into the Agreement.
2.9 All quoted amounts are exclusive VAT and other government-imposed product or service-specific levies, unless expressly stated otherwise. All amounts quoted are in euros.
3. OVEREENKOMST
3.1 Een Overeenkomst tussen Partijen komt uitsluitend tot stand op het moment dat (I) de Wederpartij een aanbod of offerte van GeT Cameras ongewijzigd accepteert, (II) GeT Cameras de Overeenkomst schriftelijk bevestigt, of (III) GeT Cameras een Overeenkomst al geheel of gedeeltelijk heeft uitgevoerd. Hetzelfde geldt voor alle Overeenkomsten, wijzigingen en/of andere toezeggingen die na de totstandkoming van de Overeenkomst zijn ontstaan.
3.2 GeT Cameras kan bij of na het aangaan van de Overeenkomst en voordat de Overeenkomst (verder) wordt uitgevoerd/geleverd van de Wederpartij voldoende zekerheid te verlangen, dat zowel aan de betalingsverplichting als aan eventuele overige verplichtingen voldaan zal worden. GeT Cameras kan om die reden een (100%) aanbetaling op het factuurbedrag vragen voordat wordt gestart met de uitvoering van de Overeenkomst. Weigering van de Wederpartij om de verlangde zekerheid te stellen geeft GeT Cameras het recht de Overeenkomst te weigeren.
 
3. AGREEMENT
3.1 An Agreement between Parties is only concluded if (I) the Other Party unconditionally accepts an offer from GeT Cameras, or (II) if GeT Cameras confirms the Agreement in writing, or (III) if GeT Cameras has fully or partially executed the Agreement. The same applies to all agreements, amendments and/or other commitments made after the formation of the Agreement.
3.2 GeT Cameras is entitled – upon or after entering into the Agreement and before (further) delivery – to demand sufficient security from the Other Party that both the payment obligation and any other obligations will be complied with. GeT Cameras can therefore request a (100%) down payment on the invoice amount. Refusal by the Other Party to provide the required security gives GeT Cameras the right to refuse the (further) execution of the Agreement.
4. VERPLICHTINGEN WEDERPARTIJ
4.1 De Wederpartij dient ervoor te zorgen dat alle gegevens en documenten, waarvan GeT Cameras heeft aangegeven dat deze noodzakelijk zijn voor het correct en tijdig uitvoeren van de Overeenkomst, of waarvan de Wederpartij behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor de correcte uitvoering van de Overeenkomst, tijdig en in de door GeT Cameras gewenste vorm en wijze aan GeT Cameras ter beschikking worden gesteld. De Wederpartij is in ieder geval steeds verplicht zijn/haar actuele contactgegevens aan GeT Cameras mede te delen.
4.2 De Wederpartij is verantwoordelijk voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de aan GeT Cameras ter beschikking gestelde gegevens en bescheiden, ook als deze van of via derden afkomstig zijn. De Wederpartij zal GeT Cameras steeds direct op de hoogte brengen van wijzigingen die de nakoming van de verplichtingen uit de Overeenkomst kunnen beïnvloeden.
4.3 De Wederpartij is verantwoordelijk om te beslissen over de geschiktheid van het Product of de Dienst voor elke individuele toepassing van het Product of de Dienst door de Wederpartij. Bij twijfel over het gebruik van een Product of Dienst, wordt de Wederpartij uitdrukkelijk geadviseerd om advies in te winnen bij een specialist op dit gebied. Hetzelfde geldt als de Wederpartij het Product of de Dienst voor medische doeleinden wil gebruiken.
4.4 Indien nodig zal de Wederpartij zorgen dat zij tijdig over alle vergunningen, licenties, toestemmingen, goedkeuringen of opdrachten beschikt die nodig zijn voor de uitvoering van de Overeenkomst.
4.5 De Wederpartij is zelf verantwoordelijk voor het aanschaffen en onderhouden van de hardware, infrastructuur en ondersteunende software ("apparatuur") die benodigd zijn om verbinding te maken met, toegang te hebben tot, of anderszins gebruik te maken van de Producten. De Wederpartij is ook zelf verantwoordelijk voor de beveiliging van voornoemde apparatuur en ondersteunende producten en/of diensten, de wachtwoorden, de documenten en het gebruik van het Product door de gebruikers aan de zijde van de Wederpartij.
4.6 De Wederpartij is niet bevoegd de rechten en verplichtingen die hij/zij heeft op basis van de Overeenkomst te verpanden, aan deden over te dragen of op enige andere wijze te vervreemden of te bezwaren.
4.7 Als de Wederpartij niet, niet-tijdig of niet behoorlijk aan zijn/haar verplichtingen zoals bedoeld in dit artikel heeft voldaan, dan is GeT Cameras gerechtigd de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten tot het moment dat de Wederpartij wel aan haar verplichtingen zoals genoemd in dit artikel heeft voldaan. Als GeT Cameras als gevolg hiervan kosten moet maken, dan komen deze kosten voor rekening van de Wederpartij. Deze kosten zullen in dat geval op basis van nacalculatie door GeT Cameras aan de Wederpartij in rekening worden gebracht.
4. OBLIGATIONS OF THE OTHER PARTY
4.1 The Other Party must ensure that all data and documents, of which GeT Cameras has indicated that these are necessary for the correct and timely execution of the agreed work, or of which the Other Party should understand that these are necessary, will be made available to GeT Cameras in time. The Other Party is in any case always obliged to communicate its current contact details to GeT Cameras.
4.2 The Other Party is responsible for the correctness, completeness and reliability of the data and documents made available to GeT Cameras, even if these come from or via third parties. The Other Party shall immediately inform GeT Cameras of any changes which materially affects the performance of its obligations under the Agreement.
4.3 The Other Party is the one who is responsible to decide about the suitability of the Product or Service for each individual application of the Product or Service by the Other Party. In case of doubt about the use of a Product or Service, the Other Party is expressly advised to seek advice from a specialist in this field. The same applies if the Other Party would like to use the Product or Service for medical purposes.
4.4 If necessary, the Other Party will obtain all permits, licenses, consents, approvals or assignments in a timely manner which are required for the execution of this Agreement.
4.5 The Other Party is responsible for the purchase and maintenance of hardware, infrastructure and supportive software ("equipment") that are necessary to connect, access or otherwise use the Product. The Other Party is also responsible for the security of the equipment, supporting products and/or services, the passwords, the documents and the use of the Product by its users.
4.6 The Other Party is not authorized to pledge the rights and obligations that he/she has under the Agreement, transfer them to third parties or alienate or encumber them in any other way.
4.7 If the Other Party has not, not timely or not adequately fulfilled its obligations as referred to in this article, then GeT Cameras is entitled to suspend the performance of the Agreement until the moment the Other Party fulfils its obligations. If GeT Cameras must incur costs as a result, these costs will be borne by the Other Party. In that case, these costs will be charged by GeT Cameras to the Other Party based on actual costs.
5. UITVOERING VAN DE OVEREENKOMST
5.1 Alle werkzaamheden die door of namens GeT Cameras worden verricht in de uitvoering van de Overeenkomst, worden uitgevoerd naar beste inzicht en vermogen overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap, een en ander op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap. Ten aanzien van de beoogde werkzaamheden is er sprake van een inspanningsverbintenis van GeT Cameras. GeT Cameras biedt dus geen garantie voor enig resultaat of verwachtingen.
5.2 GeT Cameras bepaalt de wijze waarop en door welke personen de Overeenkomst wordt uitgevoerd, maar neemt daarbij de door de Wederpartij kenbaar gemaakte eisen zoveel mogelijk in acht. GeT Cameras behoudt zich het recht voor om werkzaamheden te laten verrichten door derden, en behoudt zich het recht voor om personen en/of medewerkers die betrokken zijn bij de uitvoering van de werkzaamheden te vervangen.
5.3 Opgegeven termijnen voor de uitvoering van de Overeenkomst of voor de levering van bepaalde zaken zijn indicatief en zijn nooit fatale termijnen. Als een termijn wordt overschreden, dan dient de Wederpartij eerst een schriftelijke ingebrekestelling aan GeT Cameras toe te sturen. Dat betekent dat GeT Cameras een redelijke termijn wordt geboden om de Overeenkomst alsnog na te komen.
5.4 Behoudens andersluidende uitdrukkelijke en schriftelijke aanspraken zijn opgaven van maten, gewichten en overige gegevens zo betrouwbaar mogelijke schattingen. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend.
5.5 Budgetten voor kosten van derden, opgegeven door GeT Cameras, zijn altijd indicatief. GeT Cameras kan hieraan niet gebonden worden.
5.6 GeT Cameras is gerechtigd om de Overeenkomst in verschillende fases uit te voeren en de uitgevoerde (deel)opleveringen afzonderlijk aan de Wederpartij in rekening te brengen.
5.7 Als na de totstandkoming van de Overeenkomst blijkt dat het voor de behoorlijke uitvoering daarvan noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, dan zullen Partijen tijdig en in overleg de Overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen. Als de wijziging van en/of de aanvulling op de Overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties heeft, dan zal GeT Cameras de Wederpartij hierover tevoren inlichten.
 
5. EXECUTION OF THE AGREEMENT
5.1 All work performed by GeT Cameras in the execution of the Agreement is performed to the best of its knowledge and ability. GeT Cameras obligation relates to a best effort’s obligation. GeT Cameras therefore offers no guarantee for any results or expectations.
5.2 GeT Cameras determines the way the Agreement is executed, while considering the requirements that the Other Party has made to this. GeT Cameras has the right to engage (and have work done by) third parties and reserves the right to replace persons and/or employees involved in the execution of the Agreement.
5.3 Specified deadlines for the execution of the Agreement or for the delivery of certain items are indicative and are never strict deadlines. If a term is exceeded, the Other Party must declare GeT Cameras in default in writing.
5.4 Unless otherwise express and written agreements, statements of sizes, weights and other data are as reliable estimates as possible.
5.5 Budgets for costs of third parties, indicated by GeT Cameras, are always indicative.
5.6 GeT Cameras is entitled to execute the Agreement in different phases (partial deliveries). GeT Cameras may send invoices to the Other Party for the already executed partial deliveries.
5.7 If during the execution of the Agreement it appears that the work to be done must be amended or supplemented to ensure the proper execution of the Agreement, Parties will timely and in mutual consultation amend the Agreement accordingly. An amendment and/or supplement to the Agreement may have financial and/or qualitative consequences.
6. LEVERING
6.1 Als plaats van (definitieve) levering geldt het adres dat de Wederpartij aan GeT Cameras kenbaar heeft gemaakt.
6.2 Als moment van levering geldt het moment dat GeT Cameras de Producten aanbiedt aan de expediteur, de vervoerder of andere derden die zijn aangewezen om de zending te verzenden, waarbij de start van het laadproces relevant is.
6.3 Opgegeven (lever)termijnen zijn indicatief en zijn nooit fatale termijnen. Als een termijn wordt overschreden, dan dient de Wederpartij eerst een schriftelijke ingebrekestelling aan GeT Cameras toe te sturen. Dat betekent dat GeT Cameras een redelijke termijn wordt geboden om de Overeenkomst alsnog na te komen.
6.4 De Wederpartij is gehouden tot afname van de (overeengekomen) zaken op het moment dat deze aan hem/haar ter beschikking worden gesteld. Als de Wederpartij deze afname weigert en/of nalatig is met het verstrekken van instructies die noodzakelijk zijn voor de levering van de (overeengekomen) zaken, dan heeft GeT Cameras het recht om de zaken op te slaan voor rekening en risico van de Wederpartij. De Wederpartij zal aan GeT Cameras alle extra leverings-, opslag- en verzekeringskosten en alle andere gemaakte kosten voldoen, evenals eventuele schade die in verband met deze nalatigheid of weigering ontstaat.
6.5 Voor de vaststelling van de leveringsdatum en hetgeen de Wederpartij aan GeT Cameras verschuldigd is, is de administratie van GeT Cameras te allen tijde leidend.
6.6 Voor zover GeT Cameras leveringsclausules gebruikt in overeenstemming met INCOTERMS (bijvoorbeeld Cpt), heeft dit betrekking op de INCOTERMS 2020.
 
6. DELIVERY
6.1 The place of (final) delivery is at the address given by the Other Party to GeT Cameras.
6.2 The moment of delivery is the moment that GeT Cameras offers the Products to the forwarding agent, the carrier or other third parties that have been specified to dispatch the shipment (in which the start of the loading process is relevant).
6.3 Specified deadlines for the delivery of Products are indicative and are never strict deadlines. If a term is exceeded, the Other Party must declare GeT Cameras in default in writing. This means that GeT Cameras should be provided with a reasonable term to comply with the Agreement after all.
6.4 The Other Party is obliged to promptly accept the Product(s) once being delivered to him/her. If the Other Party refuses to accept prompt delivery or is negligent in providing necessary information or instructions for delivery, the product(s) will be stored at the Other Party risk. The Other Party shall pay GeT Cameras all additional delivery, storage and insurance costs and any other costs incurred along with any loss arising in connection with this neglect or refusal.
6.5 The administration of GeT Cameras is always guiding for the determination of the date(s) of delivery and the amount owed by the Other Company to GeT Cameras.
6.6 Insofar as GeT Cameras uses delivery clauses in accordance with INCOTERMS (e.g. Cpt), this refers to the INCOTERMS 2020.
7. RISICO-OVERGANG
7.1 Ongeacht hetgeen tussen GeT Cameras en de Wederpartij omtrent de kosten van vervoer en assurantie is overeengekomen, gaat het risico van de goederen niet later over dan met de overdracht van het leveringspunt aan de expediteur, de vervoerder of andere derden die zijn opgegeven om de zending uit te voeren (waarbij het begin van het laadproces relevant is), zelfs in het geval dat gedeeltelijke leveringen worden gedaan of GeT Cameras nog andere prestaties verschuldigd is, zoals verzendkosten of levering en installatie. Als de verzending wordt vertraagd of niet plaatsvindt vanwege omstandigheden die niet aan GeT Cameras kunnen worden toegerekend, wordt het risico op de Wederpartij overgedragen op de dag dat de goederen klaar staan voor verzending en heeft GeT Cameras de Wederpartij op de hoogte gesteld.
7. RISK TRANSFER
7.1 Regardless of what has been agreed between GeT Cameras and the Other Party with regard to transport and insurance costs, the risk of the goods does not pass later than with the transfer of the delivery point to the forwarding agent, the carrier or other third parties that have been specified to dispatch the shipment (in which the start of the loading process is relevant), even in the case that partial deliveries are made or if GeT Cameras still owes other performances, such as shipping costs or delivery and installation. If the shipment is delayed or does not take place due to circumstances that cannot be attributed to GeT Cameras, the risk is transferred to the Other Party on the day the goods are ready for dispatch and GeT Cameras has informed the Other Party.
8. OPSCHORTING EN ONTBINDING
8.1 GeT Cameras heeft het recht om de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten of de Overeenkomst te ontbinden zonder dat zij verplicht is tot betaling van enige schadevergoeding, schadeloosstelling of kosten, als:
- de Wederpartij de verplichtingen uit de Overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt;
- GeT Cameras ter kennis gekomen omstandigheden na het sluiten van de Overeenkomst goede grond geven te vrezen dat de Wederpartij de verplichtingen niet zal nakomen;
- door de vertraging aan de zijde van de Wederpartij niet langer van GeT Cameras gevergd kan worden dat zij de Overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen;
- de Wederpartij niet de gevraagde zekerheid verstrekt voor de voldoening van zijn/haar verplichtingen uit de Overeenkomst.
De Wederpartij is in voornoemde gevallen uit hoofde van wanprestatie wél tot schadevergoeding of schadeloosstelling verplicht en aansprakelijk voor alle schade (daaronder begrepen kosten) die bij GeT Cameras direct of indirect (zijn) ontstaan.
8.2 GeT Cameras heeft altijd het recht een Overeenkomst, of een wijziging daarin, te weigeren of te beëindigen als de Overeenkomst in strijd is met een wettelijke bepaling of regelgeving. GeT Cameras mag ook een Overeenkomst weigeren of beëindigen als de Overeenkomst naar haar mening schade kan toebrengen aan de belangen of goede naam van haar onderneming.
8.3 Als de Overeenkomst tussen Partijen wordt ontbonden, dan zijn de vorderingen van GeT Cameras op de Wederpartij onmiddellijk opeisbaar.
8.4 In geval van liquidatie, van (aanvrage van) surséance van betaling of faillissement, van beslaglegging ten laste van de Wederpartij (langer dan drie maanden), van schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor de Wederpartij niet langer vrijelijk over zijn/haar vermogen kan beschikken, staat het GeT Cameras vrij om de Overeenkomst direct op te zeggen en/of de opdracht of Overeenkomst te annuleren, zonder enige verplichting van GeT Cameras tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling. De vorderingen van GeT Cameras op de Wederpartij zijn in dit geval direct opeisbaar.
8.SUSPENSION AND DISSOLUTION
8.1 GeT Cameras is authorized to suspend its obligations or to dissolve the Agreement without any obligation to pay any damages, loss or costs, if:
- the Other Party does not, not fully or not timely fulfil its obligations under the Agreement; or
- GeT Cameras becomes, after the conclusion of the Agreement, aware of circumstances that give good ground to fear that the Other Party will not fulfil its obligations; or
- a delay on the part of the Other Party is of such nature that GeT Cameras can no longer be expected to fulfil its originally agreed obligations under the Agreement; or
- the Other Party refuses to provide the required security.
By virtue of default, the Other Party shall be held to pay damages or compensation to GeT Cameras and is liable for any damages (including costs) arising directly or indirectly on the part of GeT Cameras as a result.
8.2 GeT Cameras is always entitled to refuse or terminate an Agreement, or an amendment therein, if the Agreement conflicts with a statutory provision or regulation. GeT Cameras may also refuse or terminate an Agreement if, in its opinion, the Agreement could damage the interests or reputation of its business.
8.3 In case of dissolution, any outstanding invoices or claims in the name of the Other Party shall be immediately due and payable.
8.4 In case of liquidation, (application for) suspension of payment or bankruptcy, seizure on behalf of the Other Party, debt restructuring or any other circumstances that prevents the Other Party to freely dispose of his/her capital, GeT Cameras is entitled to terminate or cancel the Agreement with immediate effect, without any obligation for GeT Cameras to pay any damages or compensation.
9. OVERMACHT
9.1 GeT Cameras is niet gehouden om een verplichting uit de Overeenkomst na te komen als er sprake is van overmacht (artikel 6:75 BW).
9.2 Naast het bepaalde in de wet en jurisprudentie, wordt onder overmacht verstaan: alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of onvoorzien, waarop GeT Cameras geen invloed kan uitoefenen, maar waardoor GeT Cameras niet in staat is om de verplichtingen uit de Overeenkomst na te komen. Dit omvat ook de situatie dat er sprake is van een werkstaking in het bedrijf van GeT Cameras of derden, en de situatie dat GeT Cameras producten of diensten te laat geleverd krijgt van haar toeleveranciers. Hieronder valt ook de situatie dat GeT Cameras verhinderd is enige verplichting na te komen door overheidsmaatregelen (waaronder maatregelen in verband met – de bestrijding van – een pandemie of crisis), verkeersstoringen, rellen, oorlog, extreme weersomstandigheden, brand en/of in- uit- of doorvoerverboden. GeT Cameras kan zich ook beroepen op overmacht als de overmacht intreedt nadat GeT Cameras de Overeenkomst had moeten nakomen.
9.3 GeT Cameras heeft het recht om de verplichtingen uit de Overeenkomst op te schorten tijdens de periode dat de overmacht plaatsvindt. Beide Partijen hebben het recht om de Overeenkomst te ontbinden zonder vergoeding van schade als deze periode van overmacht langer dan drie maanden voortduurt.
9.4 Als GeT Cameras bij het intreden van de overmacht al een deel van haar verplichtingen uit de Overeenkomst is nagekomen, dan mag GeT Cameras dit alvast in rekening brengen aan de Wederpartij. De Wederpartij is dan verplicht om deze factuur te voldoen als ware het een afzonderlijke overeenkomst.
9. FORCE MAJEURE
9.1 GeT Cameras is not obliged to fulfil any obligation to the Other Party in case there is a situation of force majeure (article 6:75 of the Dutch Civil Code).
9.2 In addition to what is included in law and jurisprudence, force majeure shall mean all external causes either foreseen or unforeseen, which GeT Cameras cannot influence however which prevents GeT Cameras to meet its obligations under the Agreement. Such situations include any strikes within GeT Cameras or third parties, as well as the situation that a performance of a supplier of GeT Cameras is not, not timely or not sufficient delivered to GeT Cameras by the supplier or the Other Party. This also includes the situation that GeT Cameras is prevented from fulfil any obligation because of government measures (including measures related to - the fight against - a pandemic or crisis), traffic disruptions, riots, war, extreme weather conditions, fire and/or transit bans. GeT Cameras is also entitled to invoke force majeure if the circumstance preventing (further) compliance occurs after GeT Cameras should have met its obligations.
9.3 GeT Cameras is entitled to suspend its contractual obligations during the period of force majeure. If the period of force majeure lasts for longer than three (3) months, either party shall be entitled to dissolve the Agreement without being obliged to pay any compensation for damages to the other party.
9.4 Insofar GeT Cameras, at the time the force majeure commences, has meanwhile partly fulfilled its obligations by virtue of the Agreement, or shall be able to do so, and the fulfilled part and/or the part to be fulfilled represents independent value, GeT Cameras is entitled to separately invoice the part that has already been fulfilled and/or is yet to be fulfilled. The Other Party is obliged to pay that invoice as though it were for a separate agreement
10. VERGOEDING EN BETALING
10.1 De Wederpartij is akkoord met de ontvangst van een digitale factuur van GeT Cameras. GeT Cameras zendt deze factuur per e-mailbericht aan de Wederpartij toe.
10.2 Aankopen via de webshop van GeT Cameras dienen volledig vooruitbetaald te worden door gebruik te maken van één van de betaalmogelijkheden die de webshop biedt. Aankopen die via een inkooporder worden gedaan, moeten ook volledig vooruit worden betaald. In andere gevallen dient betaling te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum, op een door GeT Cameras aan te geven wijze en in de valuta waarin is gefactureerd, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.
10.3 In geval van meerkosten, zoals (consultancy)werkzaamheden met betrekking tot (onder meer, maar niet uitsluitend) de gekochte Software, worden deze kosten op basis van nacalculatie in rekening gebracht.
10.4 Bij niet of niet-tijdige betaling is de Wederpartij zonder voorafgaande ingebrekestelling of sommatie van GeT Cameras in verzuim vanaf het verstrijken van de betalingstermijn. Onverminderd zijn overige verplichtingen is de Wederpartij over de periode van verzuim een rente verschuldigd van 9 procentpunten boven de toepasselijke basisrente van de Europese Centrale Bank. Alle in redelijkheid door GeT Cameras gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten ter verkrijging van voldoening komen ten laste van de Wederpartij.
10.5 GeT Cameras heeft het recht de door de Wederpartij gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente. Betalingen van de Wederpartij worden door GeT Cameras steeds aangewend ter vereffening van de oudste vervallen vorderingen.
10.6 De Wederpartij is niet gerechtigd tot verrekening van het door hem/haar aan GeT Cameras verschuldigde.  
10.7 Bezwaren tegen de hoogte van een factuur of andere bezwaren schorten de betalingsverplichting van de Wederpartij niet op.
10. COMPENSATION AND PAYMENT
10.1 The Other Party agrees to receive an digital invoice from GeT Cameras. GeT Cameras will send this invoice to the Other Party by email.
10.2 Purchases via the webshop of GeT Cameras must be paid fully in advance by using one of the payment options that the webshop provides. Purchases made through a purchase order also needs to be paid fully in advance. In other cases payment must be made within 30 days from the date of invoice, in a manner indicated by GeT Cameras and in the currency stated in the invoice, unless otherwise expressly agreed in writing.
10.3 In the event of additional costs, such as (consultancy) work relating to (amongst others) the purchased Software, these costs will be charged based on subsequent calculation.
10.4 In the event of non-payment or late payment, the Other Party shall be in default from the expiry of the payment term without prior notice or summons from GeT Cameras. Without prejudice to his other obligations, the Other Party shall owe interest over the period of default at 9 percentage points above the applicable base rate of the European Central Bank. All judicial and extrajudicial costs reasonably incurred by GeT Cameras to obtain satisfaction shall be borne by the Other Party.
10.5 GeT Cameras shall be entitled to use the payments made by the Other Party first to cover the costs, then to cover any interest that has fallen due and finally to cover the principal sum and accrued interest. Payments made by the Other Party will be used by GeT Cameras in settlement of the oldest due claims.
10.6 The Other Party is never entitled to set off the amount owed by it to GeT Cameras.
10.7 Objections to the invoiced amount or any other objection(s) shall never suspend the payment obligation of the Other Party.
11. AANSPRAKELIJKHEID
11.1 Eventuele aansprakelijkheid van GeT Cameras blijft altijd slechts beperkt tot hetgeen in deze algemene voorwaarden is geregeld.
11.2 GeT Cameras, en de door GeT Cameras ingeschakelde derden, zijn in ieder geval niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan ten gevolge van (onder andere, maar niet uitsluitend):
- door of namens de Wederpartij verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens;
- de (tijdelijke) onbeschikbaarheid van het Product of fouten in het Product;
- het gebruik, of de wijze van gebruik, van het Product door de Wederpartij of derden;
- normale slijtage en waardevermindering van het Product waarop GeT Cameras geen invloed heeft;
- beëindiging van het Product door GeT Cameras of derden;
- ondeskundig, onzorgvuldig of oneigenlijk gebruik van het Product, zoals gebruik van het Product op een manier waarvoor het niet is bedoeld of gebruik in strijd met de veiligheids- en/of gebruiksinstructies;
- de aanschaf van vervangende Producten, codes, software, diensten of technologie;
- omstandigheden die buiten de macht van GeT Cameras liggen.
11.3 GeT Cameras is nimmer aansprakelijk voor de uiteindelijke geschiktheid van het product voor elke individuele toepassing door de Wederpartij, en ook niet voor eventuele adviezen ten aanzien van het gebruik en toepassing van het product. Bij twijfel over het gebruik van een Product wordt de Wederpartij uitdrukkelijk aangeraden advies in te winnen bij een specialist op dit gebied.
11.4 De aansprakelijkheid van GeT Cameras is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag dat haar verzekeraar in dat geval uitkeert, of als er geen uitkering van de verzekering plaatsvindt, tot ten hoogste het aan de Wederpartij gefactureerde bedrag ter zake van (het gedeelte van) de Overeenkomst waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft, met een maximum van € 10.000.
11.5 GeT Cameras is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van GeT Cameras aan de Overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan GeT Cameras toegerekend kunnen worden en redelijke kosten gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de Wederpartij aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.
11.6 GeT Cameras is nooit aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, schade ten gevolge van bedrijfsstagnatie en alle schade die niet valt onder de definitie van directe schade in de zin van deze algemene voorwaarden.
11.7 De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet als GeT Cameras de schade heeft veroorzaakt met opzet of grove schuld.
11. LIABILITY
11.1 Any liability of GeT Cameras remains at all times limited to the provisions as stated in these general conditions.
11.2 GeT Cameras and third parties engaged by GeT Cameras are not liable for damage (of whatever nature) as a result of:
- incorrect or incomplete information provided by or on behalf of the Other Party;
- the (temporary) unavailability of the Product or errors of the Product;
- the (method of) use of the Product by the Other Party or third parties;
- normal depreciation of the Product which GeT Cameras cannot influence;
- deprecation of Product by GeT Cameras or third parties;
- incompetent, careless or improper use of the Product, such as: use of the Product in a way it is not intented to or use in contrary to the safety and user instructions;
- the purchase of replacement Products, codes, software, services or technology;
- circumstances beyond the control of GeT Cameras.
11.3 GeT Cameras is never liable for the suitability of the Product for each individual application of the Product by the Other Party, nor for any advice regarding the use and application of the Product. In case of doubt about the use of a Product, the Other Party is expressly advised to seek advice from a specialist in this field.
11.4 The liability of GeT Cameras is in any case limited to the amount paid by its insurance in that case, or if no payment is made by the insurer, up to a maximum of the invoiced amount to the Other Party regarding (the part of) the Agreement to which the liability relates to a maximum of € 10.000.
11.5 If liability is assumed, GeT Cameras is only liable for direct damage. This includes: (1) the reasonable costs to determine the cause and extent of the damage; (2) if applicable, the reasonable costs incurred to resolve the defective performance of GeT Cameras, insofar as this is attributable to GeT Cameras, and (3) the reasonable costs incurred to prevent or limit the damage. The Other Party must then be able to demonstrate that these costs have led to a limitation of the direct damage.
11.6 GeT Cameras is never liable for indirect damage. This includes, among other things: consequential damage or loss, lost profit and damage or loss because of business stagnation, and all damage that does not fall under the direct damage within the meaning of these general terms and conditions.
11.7 The limitation of liability as set out in these general conditions shall not apply if the damage is due to intent or gross negligence on the part of GeT Cameras.
12. VRIJWARING
12.1 De Wederpartij vrijwaart GeT Cameras – voor zover de wet dit toelaat – ter zake van aansprakelijkheid jegens één of meerdere derden, welke is ontstaan uit en/of samenhangt met de uitvoering van de Overeenkomst, ongeacht of de schade door GeT Cameras of door haar hulpperso(o)n(en), hulpzaken of (af)geleverde zaken c.q. diensten is veroorzaakt of toegebracht. Daarnaast vrijwaart de Wederpartij GeT Cameras – voor zover de wet dit toelaat – voor alle aanspraken van derden in verband met enige inbreuk op intellectuele eigendomsrechten van deze derden.
12.2 Als de Wederpartij enig resultaat verkregen van GeT Cameras gebruikt of toepast, of derden in de gelegenheid stelt deze te gebruiken of toe te passen, dan vrijwaart de Wederpartij GeT Cameras voor iedere aansprakelijkheid als gevolg van de door Wederpartij en/of derden gevorderde schade.
12.3 De Wederpartij zal altijd alles in werking stellen om de schade zoveel mogelijk te beperken.
12.4 De Wederpartij is verplicht om te zorgen voor een adequate verzekering van de risico’s zoals genoemd in deze algemene voorwaarden.

 
12. INDEMNITY
12.1 The Other Party indemnifies GeT Cameras to the extent permitted by law, in respect of liability towards one or more third parties, which arises from and/or relates to the execution of the Agreement, irrespective of whether the damage is caused by GeT Cameras or its auxiliary personnel, auxiliary goods or (delivered) goods or Services is caused or inflicted. In addition, the Other Party indemnifies GeT Cameras, insofar as the law allows, for all third-party claims in connection with any infringement of intellectual property rights of these third parties.
12.2 If the Other Party uses or applies any result obtained from GeT Cameras or gives third parties the opportunity to use or apply these, the Other Party indemnifies GeT Cameras for any liability as a result of damage claimed by the Other Party and/or third parties.
12.3 The Other Party is always obliged to do everything possible to limit the damage.
12.4 The Other Party shall ensure adequate insurance regarding the risks as mentioned in these general terms and conditions.
13. EIGENDOMSVOORBEHOUD
13.1 De eigendom van de door GeT Cameras aan de Wederpartij geleverde Producten gaat pas over op de Wederpartij als deze heeft voldaan aan al hetgeen GeT Cameras mocht hebben of ontvangen in verband met alle Overeenkomsten met de Wederpartij en diensten of werkzaamheden verricht binnen dat kader.
13.2 De Wederpartij is, in afwijking van het bepaalde in lid 1, gerechtigd de Producten die hij/zij van GeT Cameras heeft ontvangen in het kader van zijn/haar normale bedrijfsvoering te gebruiken.
13.3 De Wederpartij is nimmer gerechtigd de onder eigendomsvoorbehoud geleverde Producten op enigerlei wijze te bezwaren, te verpanden, over te dragen, over te dragen en/of af te staan. Evenmin is de Wederpartij gerechtigd enige wijziging in de zaak aan te brengen.
13.4 Als de Wederpartij in gebreke is met de nakoming van zijn/haar verplichtingen, dan is GeT Cameras gerechtigd de Producten die aan GeT Cameras toebehoren op kosten van de Wederpartij terug te nemen van de plaats waar deze zich bevinden. Voor het geval GeT Cameras haar eigendomsrechten zoals bedoeld in dit artikel wil uitoefenen, geeft de Wederpartij hierbij nu al dan niet onvoorwaardelijke toestemming aan GeT Cameras of door GeT Cameras ingeschakelde derden om de plaatsen te betreden waar de Producten van GeT Cameras is gevestigd en deze Producten terug in bezit te nemen.
13.5 Als de Wederpartij in Duitsland is gevestigd, geldt aanvullend het in Bijlage 1 omschreven eigendomsvoorbehoud.
 
13. RETENTION OF TITLE
13.1 The ownership of the Products delivered by GeT Cameras to the Other Party will only pass to the Other Party if he/she has fulfilled all that GeT Cameras may have or receive in connection with all agreements with the Other Party and services or work performed within that framework.
13.2 The Other Party is entitled, notwithstanding the provisions of paragraph 1, to use the Products that he/she has received from GeT Cameras in the context of his/her normal business operations.
13.3 The Other Party shall never be entitled to object, pledge, transfer, transfer and/or hand over the Products delivered subject to retention of title in any way. Nor is the Other Party entitled to make any change to the case.
13.4 If the Other Party is in default with the fulfillment of his/her obligations, GeT Cameras is entitled to take back the Products belonging to GeT Cameras from the place where they are located at the expense of the Other Party. In the event of GeT Cameras wishing to exercise its property rights as provided for in this article, the Other Party hereby gives unconditional and irrevocable permission, now for then, for GeT Cameras or third parties engaged by GeT Cameras to enter the places where the Products of GeT Cameras is located and to repossess these Products.
13.5 If the Other Party is established in Germany, the reservation of ownership described in Appendix 1 applies additionally.
 
14. ONDERZOEKSPLICHT EN RECLAMERING
14.1 GeT Cameras hecht veel waarde aan een succesvolle uitvoering van de Overeenkomst. De Wederpartij dient de door GeT Cameras geleverde Producten en/of Diensten direct op het moment dat de zaken hem/haar ter beschikking worden gesteld te (doen) onderzoeken, waarbij dient te worden vastgesteld of de kwaliteit en/of kwantiteit overeenstemt met hetgeen is overeengekomen. Eventuele klachten dienen binnen 5 dagen na oplevering schriftelijk door de Wederpartij aan GeT Cameras te worden gemeld. Eventuele onzichtbare gebreken dienen direct, maar uiterlijk binnen de garantietermijn, schriftelijk aan GeT Cameras worden gemeld.
14.2 De Wederpartij dient GeT Cameras in de gelegenheid te stellen een klacht te (laten) onderzoeken.
14.3 De garantieperiode voor Daheng Imaging Industrial camera's is drie (3) jaar. Voor de overige Productrange van GeT Camera's geldt een garantieperiode van één (1) jaar. De garantieperiode gaat in op de dag van verzending van het Product. De garantie is alleen van toepassing als een origineel aankoopbewijs kan worden getoond.
14.4 Als een onderdeel binnen de garantietermijn van het Product wordt vervangen, geldt ook voor dit onderdeel de oorspronkelijke garantietermijn van het Product. De oorspronkelijke garantieperiode wordt dan ook niet verlengd of vernieuwd door de tussentijdse vervanging.
14.5 Producten mogen alleen worden geretourneerd aan GeT Cameras met de uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van GeT Cameras en met vermelding van een Return Material Authorization-nummer. Retourzendingen dienen te worden voorzien van de originele verpakking. Retourneren dient in alle gevallen te geschieden volgens de instructies van GeT Cameras. GeT Cameras behoudt zich het recht voor om te eisen dat de genoemde items worden verzonden naar een door GeT Cameras opgegeven adres.
14.6 Er kunnen verschillen bestaan in de uiterlijke kenmerken tussen het geleverde Product en (online of fysieke) afbeeldingen of schetsen die zijn getoond door GeT Cameras zoals bijvoorbeeld de kleur, maten, gewichten en andere gegevens. Deze verschillen bieden geen grond voor reclamatie.
14.7 Het is voor rekening en risico van de Wederpartij als er sprake is van een gebrek aan het Product en dit het gevolg is van of voortvloeit uit (1) het feit dat de Wederpartij of derden hebben getracht het Product te repareren of te wijzigen, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van GeT Cameras, of als (2) het geleverde Product is blootgesteld aan abnormale omstandigheden, of (3) als het geleverde Product op een andere manier is gebruikt dan de voorgeschreven wijze (oneigenlijk, onzorgvuldig of oneigenlijk gebruik), of (4) als het gebrek geheel of gedeeltelijk het gevolg is van voorschriften die de overheid heeft of zal stellen met betrekking tot de aard of kwaliteit van de gebruikte materialen.
14.8 Als wordt vastgesteld dat het (de) geleverde Product(en) gebrekkig is/zijn en de klacht tijdig is ingediend, dan zal GeT Cameras het (de) gebrekkige Product(en) repareren of vervangen binnen een redelijke termijn na ontvangst van een schriftelijke melding van het defect door de Wederpartij.
14.9 Het indienen van klachten ontslaat de Wederpartij nooit van diens afname- en betalingsverplichting ten opzichte van GeT Cameras.
14.10 Als de Wederpartij niet binnen de in dit artikel genoemde termijn reclameert, dan vervalt ieder recht van de Wederpartij op herstel, vervanging of enige andere schadevergoeding.
14.11 Als het geleverde na oplevering wat betreft de aard en/of samenstelling niet volgens de gebruiks- of toepassingsvoorschriften is gebruikt en/of als de Wederpartij zelf wijzigingen aan het geleverde heeft (laten) verricht(en), vervalt elk recht op herstel, vervanging of enige andere schadeloosstelling.
14.12 De verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren ten opzichte van GeT Cameras en de door GeT Cameras bij de uitvoering van een Overeenkomst betrokken derden, die niet onder het toepassingsbereik van de klachtplicht vallen, bedraagt één jaar.
14. OBLIGATION TO INVESTIGATE AND COMPLAINTS
14.1 GeT Cameras attaches great importance to the successful execution of the Agreement. The Other Party is bound to investigate or to have investigated the delivered Services and Products immediately at the time they are made available to her. In doing so the Other Party should ascertain whether the quality and/or quantity of the delivered Service/Products comply with the Agreement(s) and comply with the requirements agreed by the Parties in that respect. Any defects should be reported in writing to GeT Cameras within 5 days of delivery. Hidden defects must be reported in writing immediately after the Other Party has discovered the hidden defect, but no later than the warranty period.
14.2 The Other Party needs to provide GeT Cameras with the opportunity to investigate a complaint.
14.3 The warranty period for Daheng Imaging Industrial cameras is three (3) years, A warranty period of one (1) year applies to the other Product range of GeT Cameras. The warranty period starts on the day of shipment of the Product. The warranty only applies if an original proof of purchase can be presented.
14.4 If a part is replaced within the warranty period of the Product, the original warranty period of the Product also applies to this part. The original warranty period will therefore not be extended or renewed by interim replacement.
14.5 Products may only be returned to GeT Cameras with the express prior consent of GeT Cameras and a Return Material Authorization number. Return shipments must be provided with the original packaging. Returns must be made in all cases according to instructions from GeT Cameras. GeT Cameras reserves the right to require that the said items be sent to an address specified by GeT Cameras.
14.6 There may be some differences in the appearance between the supplied Product and (online or physical) images or sketches that have been shown by GeT Cameras, such as the color, sizes, weights and other data. These differences do not provide grounds for complaint.
14.7 It is at the expense and risk of the Other Party if there is a defect in the Product and this is as a result of or arising from (1) the fact that the Other Party or third parties has tried to repair or alter the Product, without prior written permission of GeT Cameras, or if (2) the delivered Product has been exposed to abnormal circumstances, or (3) the delivered Product has been used in a manner other than the prescribed manner (improper, careless or improper use), or (4) if the defect is wholly or partly the result of regulations that the government has or will set with regard to the nature or quality of the materials used.
14.8 If it is determined that the delivered Product(s) is/are deficient, and the complaint was timely filed, GeT Cameras will repair or replace the deficient Product(s) within reasonable time after receiving a written notification of the defect by the Other Party.
14.9 The submission of complaints will never release the Other Party from its purchase and payment obligation towards GeT Cameras.
14.10 In case the Other Party fails to submit a complaint in accordance with the period as mentioned in this Article, any right of the Other Party to claim recovery, replacement or any other compensation lapse.
14.11 If the Product has not been used in accordance with the instruction for use or application of the Product and/or if the Other Party itself has made changes to the delivered Products (or allowed third parties to make such changes), any right to repair, replacement or any other indemnity will lapse.
14.12 Unless these general conditions provide otherwise, any and all legal claims of the Other Party against GeT Cameras in connection with the performance under the Agreement by it, regardless of their nature, shall expire at any rate by expiry of one year after fulfillment of the Agreement.
15. TOEPASSELIJK RECHT EN GESCHILLEN
15.1 Op alle rechtsbetrekkingen met GeT Cameras is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing. Het Weens Koopverdrag 1980 wordt nadrukkelijk uitgesloten.
15.2 De bevoegde Nederlandse rechter in de vestigingsplaats van GeT Cameras is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.
15.3 Partijen zullen pas een beroep doen op de rechter nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen om een geschil onderling op te lossen.
15. GOVERNING LAW AND DISPUTES
15.1 Dutch law is applicable to each and every Agreement and any other legal relationships with GeT Cameras. The Vienna Sales Convention 1980 is expressly excluded.
15.2 Any dispute about these general conditions and/or the Agreement is subject to the judgment of the competent Dutch court in the residence of GeT Cameras, unless otherwise prescribed by mandatory law.
15.3  The Parties initiate court proceedings only if they have done their utmost to resolve the dispute by mutual consultation.
 
DEEL II: LICENTIE VOOR HET GEBRUIK VAN DE SOFTWARE
Naast alle bepalingen van de artikelen van Deel I: Algemene bepalingen, zijn de artikelen van Deel II: Licentie voor het gebruik van de Software van toepassing op elke Overeenkomst die wij met jou sluiten met betrekking tot de Software. In geval van strijdigheid tussen de bepalingen van Deel I: Algemene bepalingen en Deel II: Licentie voor het gebruik van de Software, prevaleert de bepaling in Deel II: Licentie voor het gebruik van de Software.
PART II: LICENSE FOR THE USE OF THE SOFTWARE
In addition to all the provisions of the articles of Part I: General Provisions, the Articles of Part II: License for the use of the Software apply to every Agreement that we enter into with you regarding the Software. In the event of a conflict between the provisions of Part I: General Provisions and Part II: License for the use of the Software, the provision in Part II: License for the use of the Software shall prevail.
16. AANVANG EN DUUR VAN DE OVEREENKOMST
16.1 De Wederpartij kan bij aanschaf van Software de Software en de bijbehorende documentatie (indien aanwezig) downloaden van de website van GeT Cameras. De Wederpartij krijgt dan een gebruikerslicentie conform de licentievoorwaarden van de fabrikant.
16.2 De licentievoorwaarden voor het gebruik van de Software gaan in op het moment dat de Wederpartij (een deel van) de Software downloadt van de website van GeT Cameras of de fabrikant.
16.3 Zowel het installeren van nieuwe Software als het wijzigen van reeds geïnstalleerde software brengt het risico van gegevensverlies met zich mee. De Wederpartij dient maatregelen te nemen om gegevensverlies te voorkomen. GeT Cameras is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van de installatie van nieuwe Software.
16. COMMENCEMENT AND DURATION OF THE AGREEMENT
16.1 When purchasing Software, the Other Party can download the Software and the accompanying documentation (if available) from the website of GeT Cameras, and gets a user license in accordance with the license conditions of the manufacturer.
16.2 The license conditions for the use of the Software commences when the Other Party downloads (a part of) the Software from the website of GeT Cameras or the manufacturer.
16.3 Installing new Software as well as changing already installed software involve the risk of data loss. The Other Party must take measures to prevent data loss. GeT Cameras is not liable for damage resulting from the installation of new Software.
17. LICENTIE VOOR HET GEBRUIK VAN DE SOFTWARE
17.1 Door het eerste gebruik van de Software, gaat de Wederpartij automatisch akkoord met de betreffende licentievoorwaarden die daarop van toepassing zijn. Het intellectuele eigendom van de Software blijft bij de licentiegever. Alle rechten op de door GeT Cameras genoemde en gebruikte Productaanduidingen, merken, logo's etc. behoren toe aan de respectievelijke houders van deze rechten. Bij het gebruik van de Software dient de Wederpartij alle rechten van derden te respecteren.
17.2 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, is de aan de Wederpartij verleende licentie steeds een beperkte, niet-exclusieve, herroepbare en niet-overdraagbare licentie voor het gebruik van de Software gedurende de looptijd van de Overeenkomst voor het aantal overeengekomen gebruikers. Optionele Services zijn niet inbegrepen in de licentie, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
17.3 De Wederpartij mag de licentie voor de Software slechts gebruiken voor het doel waarvoor de licentie is bestemd, dat als zodanig is omschreven in de licentievoorwaarden (hierna te noemen "de Licentievoorwaarden").
17.4 GeT Cameras draagt zorg voor de levering van de Software. GeT Cameras is niet verantwoordelijk voor de integratie van de Software en/of voor andere apparatuur dan de eigen leveringen.
17.5 De Wederpartij is zich ervan bewust – en aanvaardt – dat GeT Cameras slechts wederverkoper is van de Software. GeT Cameras geeft de Wederpartij geen garanties met betrekking tot de (werking van de) Software en GeT Cameras is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor enige kosten of schade die de Wederpartij heeft geleden als gevolg van het gebruik van de Software door de Wederpartij of derden.
17. LICENSE FOR THE USE OF THE SOFTWARE
17.1 The Other Party automatically agrees with the relevant license terms by first using the Software. The intellectual property of the Software remains with the licensor. All rights to the Product designations, brands, logos etc. mentioned and used by GeT Cameras belong to the respective holders of these rights. When using the Software, the Other Party must respect all rights of third parties.
17.2 Unless otherwise agreed upon in writing, the license that is granted to the Other Party is always a limited, non-exclusive, revocable, and non-transferable license for the use of the Software during the term of the Agreement for the number of end-users agreed on. Optional Services are not included in the license unless otherwise agreed in writing.
17.3 The Other Party may only use the license for the Software for the purpose for which the license is intended, which is defined as such in the license terms (hereinafter referred to as "the License Terms").
17.4 GeT Cameras will take care of the delivery of the Software. GeT Cameras is not responsible for the integration of the Software and/or for any equipment other than its own deliveries.
17.5 The Other Party is aware of – and accepts – that GeT Cameras is just a reseller of the Software. GeT Cameras doesn’t provide the Other Party with any guarantees regarding the Software and GeT Cameras is not responsible or liable for any costs or damages that the Other Party incurred as a result of the use of the Software by the Other Party or any third parties.
DEEL III: ACCOUNT EN REGISTRATIE
Op elke Overeenkomst die wij met jou sluiten met betrekking tot onze Producten en/of Diensten zijn naast alle bepalingen van de artikelen van Deel I: Algemene bepalingen, de artikelen van Deel III: Account en registratie van toepassing. In geval van strijdigheid tussen de bepalingen van Deel I: Algemene bepalingen en Deel III: Account en registratie, prevaleert de bepaling in Deel III: Rekening en registratie.
PART III: ACCOUNT AND REGISTRATION
In addition to all the provisions of the articles of Part I: General Provisions, the Articles of Part III: Account and registration apply to every agreement that we enter into with you regarding our Products and/or Services. In the event of a conflict between the provisions of Part I: General Provisions and Part III: Account and registration, the provision in Part III: Account and registration shall prevail.
18. REGISTRATIE
18.1 GeT Cameras geeft de Wederpartij toegang tot een persoonlijk account. De Wederpartij kan een account aanmaken op de website van GeT Cameras. Get Cameras behoudt zich het recht voor een aanvraag tot een dergelijke registratie te weigeren of de registratie te annuleren, bijvoorbeeld na constatering van onregelmatigheden.
18.2 Het account is strikt persoonlijk en niet overdraagbaar. Ook de inloggegevens zijn strikt persoonlijk en mogen niet aan derden ter beschikking worden gesteld. De Wederpartij is verantwoordelijk voor het gebruik van zijn/haar inloggegevens of account, ook als dit buiten zijn/haar medeweten gebeurt.
18.3 De Wederpartij is verantwoordelijk voor alle activiteiten die in zijn/haar account plaatsvinden. De Wederpartij verplicht zich te allen tijde te handelen in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving.
18.4 De Wederpartij is verplicht te voorkomen dat onbevoegden kennisnemen van het wachtwoord of het wachtwoord gebruiken. De Wederpartij is verplicht GeT Cameras onverwijld schriftelijk op de hoogte te stellen van verlies van de inloggegevens of in geval van (het vermoeden van) onbevoegd gebruik van het wachtwoord en/of account door een derde.
18.5 Het is de Wederpartij niet toegestaan om meer dan één account aan te vragen of te beheren. Het is de Wederpartij voorts niet toegestaan opnieuw een account aan te vragen of te beheren nadat GeT Cameras het verzoek van de Wederpartij om een account heeft geweigerd of een account van de Wederpartij na registratie heeft ingetrokken.
18. REGISTRATION
18.1 GeT Cameras provides the Other Party with access to a personal account. The Other Party can create an account on the website of GeT Cameras. Get Cameras reserves the right to refuse an application for such registration or to cancel the registration, for example after detection of irregularities.
18.2 The account is strictly personal and non-transferable. The login details are strictly personal as well and may not be made available to third parties. The Other Party is responsible for the use of his/her login data or account, even if this is done without his/her knowledge.
18.3 The Other Party is responsible for all activities that take place in his/her account. The Other Party undertakes to act at all times in accordance with applicable laws and regulations.
18.4 The Other Party is obliged to prevent unauthorized persons from taking cognizance of the password or from using the password. The Other Party is obliged to notify GeT Cameras immediately in writing of the loss of the login details or in case of (the suspicion of) unauthorized use of the password and/or account by a third party.
18.5 The Other Party is not allowed to request or manage more than one account. The Other Party is furthermore not allowed to request or manage an account again after GeT Cameras has refused the Other Party’s request for an account or has withdrawn an account of the Other Party after registration.
 
BIJLAGE 1 RESERVATION OF OWNERSHIP (GERMANY)
Als de andere partij gevestigd is in de Bondsrepubliek Duitsland, geldt het volgende met betrekking tot het eigendomsvoorbehoud:

Das Eigentum an den gelieferten Waren bleibt zur Sicherung aller Ansprüche vorbehalten, die GeT Cameras aus der gegenwärtigen und künftigen Geschäftsverbindung bis zum Ausgleich aller Salden gegen den Abnehmer und seine Konzerngesellschaften zustehen. GeT Cameras Eigentum erstreckt sich auf die durch Verarbeitung der Vorbehaltsware entstehende neue Sache. Der Abnehmer stellt die neue Sache unter Ausschluss des eigenen Eigentumserwerbs für GeT Cameras her und verwahrt sie für GeT Cameras. Hieraus erwachsen ihm keine Ansprüche gegen GeT Cameras. Bei einer Verarbeitung GeT Cameras Vorbehaltsware mit Waren anderer Lieferanten, deren Eigentumsrechte sich ebenfalls an der neuen Sache fortsetzen, erwerben GeT Cameras zusammen mit diesen Lieferanten – unter Ausschluss eines Miteigentumserwerbs des Abnehmers - Miteigentum an der neuen Sache, wobei GeT Cameras Miteigentumsanteil dem Verhältnis des Rechnungswertes GeT Cameras Vorbehaltsware zu dem Gesamtrechnungswert aller mitverarbeiteten Vorbehaltswaren entspricht. Der Abnehmer tritt bereits jetzt seine Forderungen aus der Veräußerung von Vorbehaltsware aus GeT Cameras gegenwärtigen und künftigen Warenlieferungen mit sämtlichen Nebenrechten im Umfang GeT Cameras Eigentumsanteils zur Sicherung an GeT Cameras ab. Bei Verarbeitung im Rahmen eines Werksvertrages wird die Werklohnforderung in Höhe des anteiligen Betrages GeT Cameras Rechnung für die mitverarbeitete Vorbehaltsware schon jetzt an GeT Cameras abgetreten. Solange der Abnehmer seinen Verpflichtungen aus der Geschäftsverbindung an GeT Cameras ordnungsgemäß nachkommt, darf er über die in GeT Cameras Eigentum stehende Ware im ordentlichen Geschäftsgang verfügen und die an GeT Cameras abgetretenen Forderungen selbst einziehen. Bei Zahlungsverzug oder begründeten Zweifeln an der Zahlungsfähigkeit oder Kreditwürdigkeit des Abnehmers sind wir berechtigt, die abgetretenen Forderungen einzuziehen und die Vorbehaltsware zurückzunehmen. Scheck-/Wechselzahlungen gelten erst nach Einlösung der Wechsel durch den Abnehmer als Erfüllung. Hinsichtlich der Vereinbarung von Eigentumsvorbehaltsrechten gilt ausschließlich deutsches Recht."
APPENDIX 1 RESERVATION OF OWNERSHIP (GERMANY)
If the other party is domiciled in the Federal Republic of Germany, the following applies with respect to retention of title:

Das Eigentum an den gelieferten Waren bleibt zur Sicherung aller Ansprüche vorbehalten, die GeT Cameras aus der gegenwärtigen und künftigen Geschäftsverbindung bis zum Ausgleich aller Salden gegen den Abnehmer und seine Konzerngesellschaften zustehen. GeT Cameras Eigentum erstreckt sich auf die durch Verarbeitung der Vorbehaltsware entstehende neue Sache. Der Abnehmer stellt die neue Sache unter Ausschluss des eigenen Eigentumserwerbs für GeT Cameras her und verwahrt sie für GeT Cameras. Hieraus erwachsen ihm keine Ansprüche gegen GeT Cameras. Bei einer Verarbeitung GeT Cameras Vorbehaltsware mit Waren anderer Lieferanten, deren Eigentumsrechte sich ebenfalls an der neuen Sache fortsetzen, erwerben GeT Cameras zusammen mit diesen Lieferanten – unter Ausschluss eines Miteigentumserwerbs des Abnehmers - Miteigentum an der neuen Sache, wobei GeT Cameras Miteigentumsanteil dem Verhältnis des Rechnungswertes GeT Cameras Vorbehaltsware zu dem Gesamtrechnungswert aller mitverarbeiteten Vorbehaltswaren entspricht. Der Abnehmer tritt bereits jetzt seine Forderungen aus der Veräußerung von Vorbehaltsware aus GeT Cameras gegenwärtigen und künftigen Warenlieferungen mit sämtlichen Nebenrechten im Umfang GeT Cameras Eigentumsanteils zur Sicherung an GeT Cameras ab. Bei Verarbeitung im Rahmen eines Werksvertrages wird die Werklohnforderung in Höhe des anteiligen Betrages GeT Cameras Rechnung für die mitverarbeitete Vorbehaltsware schon jetzt an GeT Cameras abgetreten. Solange der Abnehmer seinen Verpflichtungen aus der Geschäftsverbindung an GeT Cameras ordnungsgemäß nachkommt, darf er über die in GeT Cameras Eigentum stehende Ware im ordentlichen Geschäftsgang verfügen und die an GeT Cameras abgetretenen Forderungen selbst einziehen. Bei Zahlungsverzug oder begründeten Zweifeln an der Zahlungsfähigkeit oder Kreditwürdigkeit des Abnehmers sind wir berechtigt, die abgetretenen Forderungen einzuziehen und die Vorbehaltsware zurückzunehmen. Scheck-/Wechselzahlungen gelten erst nach Einlösung der Wechsel durch den Abnehmer als Erfüllung. Hinsichtlich der Vereinbarung von Eigentumsvorbehaltsrechten gilt ausschließlich deutsches Recht."
  These general terms and conditions are translated from Dutch. In case of a disagreement or a dispute relating to the interpretation of the English text, the Dutch text will be binding.