• GB
  • NL
  • DE
30-50% goedkoper dan concurrent Sterk machine vision camera portfolio Uitstekende support Gecertificeerd door TÜV Rheinland 3 jaar camera garantie
Home General conditions

General conditions

Download algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN GENERAL TERMS AND CONDITIONS
Van de onderneming GeT Cameras Of the company GeT Cameras
1 Definities 1 Definitions
In deze algemene voorwaarden hebben de volgende woorden de daarachter vermelde betekenis, tenzij uit de context het tegendeel blijkt: In these General Terms and Conditions the following terms shall have the following meanings, except where stated otherwise:
Algemene voorwaarden betekent onderhavige algemene voorwaarden. General terms and conditions means general terms and conditions applicable.
Dag betekent kalenderdag. Day: calendar day;
GeT Cameras betekent de onderneming GeT Cameras, gevestigd aan Torenallee 20, te Eindhoven en ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 67545947. GeT Cameras: the company GeT Cameras, located at Torenallee 20, Eindhoven, the Netherlands and registered with the Trade Register of the Dutch Chamber of Commerce under number 67545947.
Klant betekent elke rechtspersoon of natuurlijke persoon, handelend in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf, die een overeenkomst aangaat of aan wilt gaan met GeT Cameras. Customer: Natural person or company acting for purposes related to his/her commercial, trade, craft or professional activities willing to go into business or conducting business with GeT Cameras.
Website betekent de websites van GeT Cameras, zijnde www.get-cameras.nl, www.get-cameras.com, www.machinevisionkamera.de, www.vision-camera.nl. Website: name of the website of GeT Cameras, being www.get-cameras.com, www.machinevisionkamera.de, www.vision-camera.nl.
2 Toepasselijkheid 2 Applicability
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle door GeT Cameras gedane aanbiedingen, offertes, overeenkomsten en alle daaruit voortvloeiende verbintenissen met de klant. Voor zover de klant (tevens) andere producten of diensten bestelt waarop bijzondere algemene voorwaarden van toepassing zijn, worden deze eveneens op de overeenkomst tussen de klant en GeT Cameras van toepassing verklaard. 1. These General Terms and Conditions apply to any offer, quotation, agreement and all agreements and all resulting commitments with the customer. Insofar as the customer (also) orders other products or services to which special general terms and conditions apply, these will also be declared applicable to the agreement between the customer and GeT Cameras.
2. Indien de klant eigen algemene voorwaarden op een overeenkomst met GeT Cameras van toepassing verklaart of hiernaar verwijst, worden die algemene voorwaarden door GeT Cameras niet aanvaard en prevaleren de algemene voorwaarden van GeT Cameras, tenzij uitdrukkelijk in een eerder stadium anders overeengekomen. 2. If the customer declares his own general terms and conditions to an agreement with GeT Cameras or refers to them, these general terms and conditions shall not be accepted by GeT Cameras and the general terms and conditions of GeT Cameras shall prevail, unless expressly agreed otherwise at an earlier stage.
3. De algemene voorwaarden zijn de klant vooraf medegedeeld en zijn steeds te raadplegen via de website en kunnen daar ook als PDF-bestand gedownload worden. De algemene voorwaarden zullen op verzoek kosteloos worden toegezonden. 3. The general conditions are communicated to the customer in advance and can always be consulted via the website and can also be downloaded there as a PDF file. The general terms and conditions will be sent free of charge on request.
4. Al hetgeen in deze algemene voorwaarden en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van GeT Cameras wordt bedongen, wordt tevens bedongen ten behoeve van door GeT Cameras ingeschakelde derden. 4. All provisions stipulated in these general terms and conditions and in any further agreements for the benefit of GeT Cameras are also stipulated for the benefit of third parties engaged by GeT Cameras.
3 Aanbiedingen/offertes 3 Offers/Quotations
1. Alle aanbiedingen/offertes van GeT Cameras zijn vrijblijvend en kunnen door haar steeds worden herroepen, ook indien zij een termijn voor aanvaarding bevatten. Aanbiedingen/offertes kunnen door GeT Cameras tevens binnen zeven dagen na ontvangst van aanvaarding schriftelijk worden herroepen, in welk geval tussen partijen geen overeenkomst tot stand is gekomen. 1. All offers / quotations from GeT Cameras are without obligation and can always be revoked by her, even if they contain a term for acceptance. Offers / quotations can also be canceled by GeT Cameras within seven days of receipt of acceptance, in which case no agreement has been concluded between the parties.
2. Aanbiedingen/offertes kunnen uitsluitend schriftelijk worden aanvaard (daaronder ook begrepen een aanvaarding per telefax of langs elektronische weg). GeT Cameras is niettemin gerechtigd een mondelinge aanvaarding te accepteren alsof deze schriftelijk zou zijn gedaan. Indien de klant op de website van GeT Cameras een bestelling plaatst, dan is deze bestelling op het moment dat de klant op de bestelknop drukt of een bestelbevestiging per email ontvangt, definitief. Op het moment dat de klant van GeT Cameras een bevestiging per email ontvangt, komt een bindende overeenkomst tussen partijen tot stand. 2. Offers / quotations can only be accepted in writing (including an acceptance by fax or electronically). GeT Cameras is nevertheless entitled to accept an oral acceptance as if it had been made in writing. If the customer places an order on the GeT Cameras website, then this order is final when the customer presses the order button or receives an order confirmation by email. When the customer receives a confirmation by e-mail from GeT Cameras, a binding agreement is reached between the parties.
3. In reclamemateriaal in de ruimste zin van het woord, zoals catalogi, prijscouranten, folders, websites van derden etc. opgenomen gegevens zijn voor GeT Cameras nimmer bindend. 3. In advertising material in the broadest sense of the word, such as catalogs, price lists, brochures, websites of third parties, etc., data are never binding on GeT Cameras.
4. Behoudens andersluidende uitdrukkelijke en schriftelijke afspraken zijn opgaven van maten, gewichten en overige gegevens zo betrouwbaar mogelijke schattingen. 4. Unless otherwise express and written agreements, statements of sizes, weights and other data are as reliable estimates as possible.
4 Prijs 4 Price
1. Alle door GeT Cameras gehanteerde prijzen zijn gebaseerd op de ten tijde van het uitbrengen van de aanbieding/offerte bekende prijsbepalende factoren. 1. All prices used by GeT Cameras are based on the price-determining factors known at the time of the offer / quotation.
2. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen, zijn de door GeT Cameras aangegeven prijzen altijd exclusief BTW en exclusief verzendkosten. 2. Unless expressly agreed otherwise in writing, the prices indicated by GeT Cameras are always exclusive of VAT and exclusive of shipping costs.
3. GeT Cameras is gerechtigd om de prijzen of onderdelen daarvan voor nog niet geleverde en/of niet betaalde zaken of diensten aan te passen aan eventuele veranderingen in prijsbepalende factoren, zoals grondstofprijzen, lonen, belastingen, productiekosten, valutawisselkoersen en dergelijke. 3. GeT Cameras is entitled to adjust the prices or parts thereof for items not yet delivered and / or not paid for any changes in price-determining factors, such as raw material prices, wages, taxes, production costs, currency exchange rates and the like.
4. GeT Cameras is steeds bevoegd onverwijld de prijzen aan te passen indien een wettelijke prijsbepalende factor daartoe aanleiding geeft. 4. GeT Cameras is at all times entitled to adjust the prices without delay if a statutory price-determining factor so requires.
5 Betaling 5 Payment
1. GeT Cameras is te allen tijde gerechtigd van de klant zekerheid te verlangen voor de juiste en tijdige nakoming van zijn betalingsverplichtingen. 1. GeT Cameras is at all times entitled to demand security from the customer for the correct and timely fulfillment of his payment obligations.
2. Geschiedt de levering in gedeelten, dan kan ieder gedeelte door GeT Cameras afzonderlijk worden gefactureerd, tenzij schriftelijk anders overeengekomen is met de klant. 2. If the delivery takes place in parts, each part can be invoiced separately by GeT Cameras, unless otherwise agreed in writing with the customer.
3. In geval van betalingsverzuim is GeT Cameras gerechtigd om de uitvoering van de overeenkomst en alle daarmee samenhangende overeenkomsten op te schorten of deze te ontbinden. 3. In case of payment default, GeT Cameras is entitled to suspend or terminate the performance of the agreement and all related agreements.
4. Alle betalingen moeten geschieden op een door GeT Cameras aan te wijzen bankrekeningnummer in Nederland. 4. All payments must be made to a bank account number to be designated by GeT Cameras in the Netherlands.
5. Door de klant gedane betalingen strekken steeds ter afdoening van alle verschuldigde rente en kosten en vervolgens van opeisbare facturen die het langst open staan, zelfs al vermeldt de klant dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur. 5. Payments made by the customer always serve to settle all interest and costs owed and then the due and payable invoices that have been outstanding the longest, even if the customer states that the payment relates to a later invoice.
6. De klant doet afstand van enig recht op verrekening van over en weer verschuldigde bedragen. Verrekening door de klant is niet toegestaan. 6. The customer waives any right to settlement of reciprocal amounts. Settlement by the customer is not permitted.
7. Het doen van betalingen van de klant aan GeT Cameras op elektronische wijze, waaronder via het internet en middels creditcards geschiedt voor risico van de klant. GeT Cameras is niet aansprakelijk voor schade van de klant verband houdend of het resultaat zijnde van betalingen op elektronische wijze, via het internet of door middel van creditcards. Het verschaffen van creditcard gegevens door de klant aan GeT Cameras via het internet of anderszins is voor eigen risico van de klant. 7. The payment of the customer to GeT Cameras electronically, including via the internet and through credit cards, is at the risk of the customer. GeT Cameras is not liable for damage of the customer related or the result of payments by electronic means, via the internet or by means of credit cards. The provision of credit card data by the customer to GeT Cameras via the internet or otherwise is at the customer's own risk.
8. GeT Cameras behoudt het recht om een aanbetaling van 100% te hanteren. 8. GeT Cameras reserves the right to use a down payment of 100%.
6 Accounts en registratie 6 Accounts and registration
1. De klant kan een account aanmaken of zich anderszins registreren op de website. GeT Cameras behoudt zich het recht voor een aanvraag voor een dergelijke registratie te weigeren of de registratie weer op te heffen, bijvoorbeeld na constatering van onregelmatigheden. 1. The customer can create an account or otherwise register on the website. GeT Cameras reserves the right to refuse an application for such registration or to cancel the registration again, for example after detection of irregularities.
2. De inloggegevens zijn strikt persoonlijk en mogen niet aan derden ter beschikking worden gesteld. De klant staat in voor het gebruik van zijn inloggegevens, ook al gebeurt dat zonder zijn medeweten. 2. The login details are strictly personal and may not be made available to third parties. The customer is responsible for the use of his log-in data, even if this is done without his knowledge.
3. De klant zal GeT Cameras onmiddellijk waarschuwen als hij vermoedt dat zijn inloggegevens bij een derde bekend zijn of zich anderszins onregelmatigheden voordoen. 3. The customer shall immediately notify GeT Cameras if he suspects that his log-in details are known to a third party or that irregularities otherwise occur.
4. Het is de klant niet toegestaan meer dan één account aan te vragen of te beheren. Het is de klant verder niet toegestaan (opnieuw) een account aan te vragen of te beheren nadat GeT Cameras de aanvraag van de consument voor een account heeft geweigerd of een account van de klant na registratie heeft opgeheven. 4. The customer is not allowed to request or manage more than one account. The customer is furthermore not allowed to request or manage an account again after GeT Cameras has refused the consumer's request for an account or has withdrawn an account from the customer after registration.
7 Levering 7 Delivery
1. Als plaats van aflevering geldt in alle gevallen - behoudens andersluidende schriftelijke regeling - de feitelijke of de door de klant bij bestelling opgegeven vestigingsplaats van de klant c.q. diens vestiging waarmee werd gecontracteerd. 1. As the place of delivery, in all cases - subject to different written regulations - the actual or customer's place of business indicated by the customer when ordering, or his branch with which the contract was signed.
2. De opgave van leveringstermijnen in aanbiedingen/offertes, bevestigingen en/of contracten worden naar beste weten gedaan en deze zullen zoveel mogelijk in acht genomen worden, doch zij zijn nimmer te beschouwen als fatale termijn. 2. The specification of delivery terms in offers / quotations, confirmations and / or contracts will be made to the best of our knowledge and these will be observed as much as possible, but they can never be regarded as a deadline.
3. De klant verplicht zich GeT Cameras in staat te stellen de aflevering te kunnen verrichten. 3. The customer undertakes to enable GeT Cameras to perform the delivery.
4. De klant garandeert voor eigen rekening en risico dat: 4. The customer guarantees at his own expense and risk that:
aan GeT Cameras de voor het verrichten van de prestatie noodzakelijke medewerking wordt verleend; GeT Cameras is provided with the cooperation necessary to perform the performance;
de bestelde zaken c.q. diensten worden afgenomen; en the ordered items or services are taken; and
de aflevering onder normale werkomstandigheden, gedurende normale werkuren van 08.00-18.00 uur kunnen plaatsvinden. the delivery can take place under normal working conditions during normal working hours from 08.00-18.00 hours.
5. Indien de bestelde zaken c.q. diensten aan de klant ter aflevering zijn aangeboden, doch aflevering is niet mogelijk gebleken op grond van het feit dat de klant een van de hierboven in lid 3 en 4 bedoelde verplichtingen niet is nagekomen, wordt afname geacht te zijn geweigerd. Vanaf dit moment is de klant van rechtswege in verzuim zonder dat hiertoe nadere ingebrekestelling door GeT Cameras vereist is. De dag waarop weigering van afname plaatsvindt, wordt geacht te zijn de leveringsdatum van de bestelde zaken c.q. diensten. 5. If the ordered items or services have been offered to the customer for delivery, but delivery has not been possible on the grounds that the customer has failed to fulfill one of the obligations referred to in paragraphs 3 and 4 above, acceptance shall be deemed to have been refused. From this moment on the customer is legally in default without further notice of default being required by GeT Cameras. The day on which refusal of acceptance takes place is deemed to be the delivery date of the ordered items or services.
6. Onverminderd de verplichting tot betaling is de klant in het in lid 5 bedoelde geval gehouden tot het vergoeden van door GeT Cameras ten gevolge van de weigering geleden schade, waaronder het maken van kosten voor opslag en transport, welke laatste kosten worden gerelateerd aan de ter plaatse gebruikelijke tarieven. 6. Without prejudice to the obligation to pay, the customer is obliged in the case referred to in paragraph 5 to compensate GeT Cameras for damage resulting from the refusal, including the costs of storage and transport, the latter costs being related to the locally accepted rates.
7. Voor zover GeT Cameras leveringsclausules gebruikt in overeenstemming met INCOTERMS (bijvoorbeeld EXW), heeft dit betrekking op de INCOTERMS 2010 7. Insofar as GeT Cameras uses delivery clauses in accordance with INCOTERMS (eg EXW), this refers to the INCOTERMS 2010
8 Risico-overgang 8 Risk-transfer
Ongeacht hetgeen tussen GeT Cameras en de klant omtrent kosten van vervoer en assurantie is overeengekomen, gaat het risico van de goederen niet later over dan met de overdracht van het leveringspunt aan de expediteur, de vervoerder of andere derden die zijn opgegeven om de zending uit te voeren (waarbij het begin van het laadproces relevant is), zelfs in het geval dat gedeeltelijke leveringen worden gedaan of GeT Cameras nog andere prestaties verschuldigd is, zoals verzendkosten of levering en installatie. Als de verzending wordt vertraagd of niet plaatsvindt vanwege omstandigheden die niet aan GeT Cameras kunnen worden toegerekend, wordt het risico op de klant overgedragen op de dag dat de goederen klaar staan voor verzending en heeft GeT Cameras de klant op de hoogte gesteld. Regardless of what has been agreed between GeT Cameras and the customer with regard to transport and insurance costs, the risk of the goods does not pass later than with the transfer of the delivery point to the forwarding agent, the carrier or other third parties that have been specified to dispatch the shipment (in which the start of the loading process is relevant), even in the case that partial deliveries are made or if GeT Cameras still owes other performances, such as shipping costs or delivery and installation. If the shipment is delayed or does not take place due to circumstances that can not be attributed to GeT Cameras, the risk is transferred to the customer on the day the goods are ready for dispatch and GeT Cameras has informed the customer.
9 Eigendomsvoorbehoud 9 Reservation of ownership
1. De eigendom van de door GeT Cameras aan de klant afgeleverde zaken gaat pas op de klant over als deze alles heeft voldaan hetgeen GeT Cameras uit hoofde van alle overeenkomsten met de klant en in dat kader verrichte diensten of werkzaamheden te vorderen mocht hebben of krijgen. 1. The ownership of the goods delivered by GeT Cameras to the customer will only pass to the customer if he has fulfilled all that GeT Cameras may have or receive in connection with all agreements with the customer and services or work performed within that framework.
2. De klant is, niettegenstaande het bepaalde in lid 1, bevoegd de zaken die hij van GeT Cameras heeft ontvangen in het kader van zijn normale bedrijfsuitoefening te gebruiken. 2. The customer is entitled, notwithstanding the provisions of paragraph 1, to use the items that he has received from GeT Cameras in the context of his normal business operations.
3. De klant is nimmer bevoegd onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken op enige wijze te bezwaren, verpanden, tot zekerheid over te dragen en/of in (ver)bruikleen en/of uit handen te geven. Evenmin is de klant gerechtigd enige verandering aan de zaak aan te brengen. 3. The customer shall never be entitled to object, pledge, transfer, transfer and / or hand over and / or hand over the goods delivered subject to retention of title in any way. Nor is the customer entitled to make any change to the case.
4. Indien de klant in gebreke is met de nakoming van zijn verplichtingen, is GeT Cameras gerechtigd de haar toebehorende zaken op kosten van de klant te (laten) terughalen van de plaats waar zij zich bevinden. 4. If the customer is in default with the fulfillment of his obligations, GeT Cameras is entitled to take back the goods belonging to GeT Cameras from the place where they are located at the expense of the customer.
5. Indien de klant gevestigd is in Duitsland, is additioneel het eigendomsvoorbehoud omschreven in appendix 1 van toepassing. 5. If the customer is established in Germany, the reservation of ownership described in Appendix 1 applies additionally.
10 Retentierecht 10 Retention right
GeT Cameras is bevoegd om alle zaken die GeT Cameras van de klant onder zich heeft, onder zich te houden totdat de klant aan al zijn verplichtingen jegens GeT Cameras, waarmede de betreffende zaken direct of voldoende samenhang hebben, heeft voldaan. Raken zaken die onder dit recht vallen uit de macht van GeT Cameras, dan is GeT Cameras gerechtigd deze zaken op te eisen, als ware zij zelf eigenaar. GeT Cameras is authorized to retain all goods that GeT Cameras has in its possession, until the customer has met all his obligations to GeT Cameras, with which the relevant items are directly or sufficiently coherent. If items falling under this right fall out of control of GeT Cameras, then GeT Cameras is entitled to claim these items as if they were themselves the owner.
11 Overmacht en onvoorziene omstandigheden 11 Force majeure and unforeseen circumstances
1. Indien nakoming zijdens GeT Cameras of afname zijdens de klant door overmacht langer dan één maand wordt vertraagd, is ieder der partijen - onder uitsluiting van verdere rechten - bevoegd de overeenkomst te ontbinden volgens de wet. Hetgeen reeds ingevolge de overeenkomst is voldaan dan wel is gepresteerd, wordt alsdan tussen partijen pro rato afgerekend. 1. If performance on the part of GeT Cameras or purchase on the part of the customer is delayed for longer than one month due to force majeure, each of the parties - under exclusion of further rights - is authorized to dissolve the agreement in accordance with the law. That which has already been paid or has been performed in accordance with the agreement will then be settled pro rata between the parties.
2. Onder overmacht van GeT Cameras wordt in ieder geval verstaan: 2. Under the force majeure of GeT Cameras is in any case understood:
de omstandigheid dat GeT Cameras een prestatie (waaronder een prestatie van de klant) die van belang is in verband met de door haar af te leveren prestatie, niet, niet tijdig of niet behoorlijk geleverd krijgt; the circumstance that GeT Cameras does not receive a performance (including a performance from the customer) that is important in connection with the performance to be delivered by it;
stakingen; strikes;
storingen in het verkeer; disruptions in traffic;
overheidsmaatregelen die GeT Cameras verhinderen haar verplichtingen tijdig dan wel deugdelijk na te komen; government measures that prevent GeT Cameras from fulfilling its obligations on time or in a proper manner;
relletjes, oproer, oorlog; riots, rebellion, war;
extreme weersomstandigheden; extreme weather conditions;
brand; fire;
en/of in-, uit- en/of doorvoerverboden. and / or import, export and / or transit bans.
3. Indien sprake is van onvoorziene omstandigheden die van zodanige aard zijn dat de klant naar redelijkheid en billijkheid nakoming van GeT Cameras niet mag verwachten, kan de rechter op verlangen van één der partijen de overeenkomst geheel of gedeeltelijk ontbinden. 3. In the event of unforeseen circumstances that are of such a nature that the customer can not expect fulfillment of GeT Cameras in reasonableness and fairness, the judge may, at the request of one of the parties, dissolve the agreement in whole or in part.
12 Reclames & garantie 12 Complaints & warranty
1. De klant dient bij of onverwijld na levering te onderzoeken of de geleverde zaken c.q. de verrichte diensten aan de overeenkomst beantwoorden. 1. The customer must check with or immediately after delivery whether the goods delivered or the services rendered meet the agreement.
2. De klant kan er geen beroep op doen dat geleverde zaken c.q. verrichte diensten niet aan de overeenkomst beantwoorden, indien hij dit onderzoek nalaat of GeT Cameras niet binnen de hierna genoemde termijn van de gebreken schriftelijk in kennis heeft gesteld. 2. The customer can not invoke the fact that goods delivered or services rendered do not comply with the agreement if he fails to do so or if he has not informed GeT Cameras in writing within the period of the defects stated below.
3. Zichtbare gebreken dienen binnen vijf werkdagen na de aflevering c.q. na het verrichten van de betreffende diensten schriftelijk aan GeT Cameras te worden gemeld. 3. The customer can not invoke the fact that goods delivered or services rendered do not comply with the agreement if he fails to do so or if he has not informed GeT Cameras in writing within the period of the defects stated below.
4. Verborgen gebreken dienen onmiddellijk nadat de klant ze heeft ontdekt, doch uiterlijk binnen het garantietermijn schriftelijk te worden gemeld. 4. Hidden defects must be reported in writing immediately after the customer has discovered them, but no later than within the warranty period.
5. Het garantietermijn voor industriële cameras van Daheng Imaging is drie jaar. Op het overige assortiment van GeT Cameras geldt een garantietermnijn van een jaar. De garantie periode start op de datum van verzending van het product. De garantie is alleen van toepassing indien een origineel aankoopbewijs kan worden overgelegd. 5. The warranty period for Daheng Imaging industrial cameras is three years. A warranty period of one year applies to the other product range of GeT Cameras. The warranty period starts on the date of shipment of the product. The warranty only applies if an original proof of purchase can be presented.
6. Indien een onderdeel binnen de garantietermijn van het product wordt vervangen, blijft de oorspronkelijke garantietermijn van het product ook op dit onderdeel van kracht. De oorspronkelijke garantietermijn wordt derhalve niet verlengd of vernieuwd door tussentijdse vervanging. 6. If a part is replaced within the warranty period of the product, the original warranty period of the product also applies to this part. The original warranty period will therefore not be extended or renewed by interim replacement.
7. Gereclameerde zaken mogen alleen aan GeT Cameras worden teruggezonden met uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van GeT Cameras en een Return Material Autorisation nummer. Retourzendingen dienen te zijn voorzien van de originele verpakking. Retourzending dient in alle gevallen volgens instructies van GeT Cameras te geschieden. GeT Cameras behoudt zich het recht voor te verlangen dat bedoelde zaken naar een door haar opgegeven adres worden gezonden. 7. Complaints may only be returned to GeT Cameras with the express prior consent of GeT Cameras and a Return Material Authorization number. Return shipments must be provided with the original packaging. Returns must be made in all cases according to instructions from GeT Cameras. GeT Cameras reserves the right to require that the said items be sent to an address specified by GeT Cameras.
8. In geval van naar het oordeel van GeT Cameras gegronde en naar behoren ingediende klachten is GeT Cameras, zulks te harer keuze, rekening houdend met de belangen van de klant en de aard van de klacht, verplicht tot ofwel vervanging/omruiling van de geleverde zaken c.q. verrichte diensten ofwel verlening van een prijskorting. 8. In the event of complaints based on GeT Cameras' opinion and duly submitted, GeT Cameras is obliged, at its discretion, taking into account the interests of the customer and the nature of the complaint, to either replace or exchange the delivered goods, business or services provided, or a price discount.
9. Het recht van reclame vervalt indien het afgeleverde zich niet meer in dezelfde staat bevindt als waarin het werd afgeleverd. Tevens vervalt het recht van reclame bij oneigenlijk gebruik. 9. The right of complaint lapses if the delivered item is no longer in the same condition as it was delivered. The right of complaint also lapses in case of improper use.
10. Reclames over facturen dienen binnen vijf werkdagen na de datum van verzending van de factuur schriftelijk te worden ingediend. 10. Complaints about invoices must be submitted in writing within five working days after the date of dispatch of the invoice.
13 Privacy en veiligheid 13 Privacy and security
1. GeT Cameras respecteert de privacy van de klant. GeT Cameras behandelt en verwerkt alle persoonsgegevens die haar worden verstrekt conform de geldende wetgeving, in het bijzonder de Wet Bescherming Persoonsgegevens. De klant stemt in met deze verwerking. Ter bescherming van de persoonsgegevens van de klant hanteert GeT Cameras passende beveiligingsmaatregelen. 1. GeT Cameras respects the privacy of the customer. GeT Cameras handles and processes all personal data provided to it in accordance with the applicable legislation, in particular the Personal Data Protection Act. The customer agrees with this processing. GeT Cameras uses appropriate security measures to protect the personal data of the customer.
2. Voor meer informatie over privacy wordt verwezen naar de website van GeT Cameras. 2. For more information about privacy, please refer to the GeT Cameras website.
14 Toepasselijk recht en forumkeuze 14 Applicable law
1. Alle geschillen tussen GeT Cameras en de klant, welke mochten ontstaan naar aanleiding van een door GeT Cameras met de klant gesloten overeenkomst, dan wel van overeenkomsten die daarvan het gevolg zijn, zullen, tenzij GeT Cameras en de klant dienaangaande schriftelijk andersluidend zijn overeengekomen, in eerste instantie worden beslecht door de bevoegde rechter in de vestigingsplaats of het arrondissement van het hoofdkantoor van GeT Cameras, te Nederland. 1. All disputes between GeT Cameras and the customer, which may arise as a result of an agreement concluded by GeT Cameras with the customer, or of agreements resulting therefrom, unless GeT Cameras and the customer in this respect have been agreed otherwise in writing, in first instance to be settled by the competent judge in the place of business or the district of the head office of GeT Cameras, in the Netherlands.
2. Op overeenkomsten, en alle daaruit voortvloeiende niet-contractuele verplichtingen, tussen GeT Cameras en de klant waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Het Weens Koopverdrag 1980 wordt nadrukkelijk uitgesloten. 2. Only Dutch law applies to agreements and all resulting non-contractual obligations between GeT Cameras and the customer to which these general terms and conditions apply. The Vienna Sales Convention 1980 is expressly excluded.
15 Aansprakelijkheid 15 Liability
1. Indien een der partijen tekortschiet in de nakoming van een of meer van haar verplichting(en) uit de overeenkomst, zal de andere partij haar deswege in gebreke stellen, tenzij nakoming van de betreffende verplichting(en) reeds blijvend onmogelijk is, in welk geval de nalatige partij onmiddellijk in gebreke is. De ingebrekestelling zal schriftelijk geschieden, waarbij aan de nalatige partij een redelijke termijn zal worden gegund om alsnog haar verplichtingen na te komen. Deze termijn heeft het karakter van een fatale termijn. De aansprakelijkheid van GeT Cameras tegenover de klant voor directe schade in geval van niet, niet tijdig of niet deugdelijk presteren is beperkt tot de netto factuurwaarde van de betreffende zaken c.q. diensten, zulks evenwel tot maximaal een bedrag van €10000. 1. If one of the parties fails to comply with one or more of its obligation (s) from the agreement, the other party shall give notice of default to it, unless fulfillment of the obligation (s) concerned is already permanently impossible, in which case the negligent party is immediately in default. The notice of default will be given in writing, whereby the negligent party will be given a reasonable period to still fulfill its obligations. This term has the character of a fatal term. The liability of GeT Cameras towards the customer for direct damage in the event of non-performance, late or improper performance is limited to the net invoice value of the relevant items or services, however up to a maximum of € 10,000.
2. De in lid 1 genoemde beperking geldt eveneens indien GeT Cameras door de klant uit andere hoofde dan de tussen hen gesloten overeenkomst aansprakelijk wordt gesteld. 2. The restriction referred to in paragraph 1 also applies if GeT Cameras is held liable by the customer for any reason other than the agreement concluded between them.
3. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan: 3. Direct damage is exclusively understood to mean:
redelijke kosten die een partij zou moeten maken om een prestatie van de andere partij aan de overeenkomst te laten beantwoorden. Deze schade wordt echter niet vergoed indien die andere partij de overeenkomst heeft ontbonden; reasonable costs that a party would have to incur to have a performance of the other party comply with the agreement. However, this damage will not be compensated if that other party has terminated the agreement;
redelijke kosten gemaakt ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade voor zo ver de vaststelling betrekking heeft op directe schade in de zin van de algemene voorwaarden; en/of reasonable costs incurred to determine the cause and extent of the damage, insofar as the determination relates to direct damage within the meaning of the general terms and conditions; and / or
redelijke kosten gemaakt ter voorkomen of beperking van schade voor zover de schade lijdende partij aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade in de zin van deze voorwaarden. reasonable costs incurred to prevent or limit damage in so far as the damage sustaining party demonstrates that these costs have led to limitation of direct damage within the meaning of these conditions.
4. GeT Cameras is nooit aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie en alle schade welke niet onder de directe schade in de zin van deze algemene voorwaarden valt. 4. GeT Cameras is never liable for indirect damage, including consequential damage, loss of profit, lost savings, damage due to business stagnation and all damage that does not fall under the direct damage within the meaning of these general terms and conditions.
5. De beperking van aansprakelijkheid geldt niet indien sprake is van opzet of grove schuld van bestuurders en leidinggevenden van GeT Cameras. 5. The limitation of liability does not apply if there is intent or gross negligence of directors and managers of GeT Cameras.
6. GeT Cameras is nimmer aansprakelijk ter zake van de door de klant aan GeT Cameras in verband met de overeenkomst ter beschikking gestelde materialen. De klant verplicht zich ter zake van deze materialen een afdoende verzekering af te sluiten. 6. GeT Cameras is never liable for the materials made available to GeT Cameras by the customer in connection with the agreement. The customer undertakes to take out adequate insurance with regard to these materials.
7. Onverminderd het bovenstaande is GeT Cameras niet aansprakelijk indien de schade is te wijten aan opzet en/of grove schuld en/of verwijtbaar handelen dan wel onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik van de afgeleverde zaken door de klant. 7. Notwithstanding the above, GeT Cameras is not liable if the damage is due to intent and / or gross negligence and / or culpable actions or inexpert or improper use of the delivered goods by the customer.
16 Software 16 Software
1. Bij de koop van een softwareproduct verkrijgt de klant een gegevensdrager (cd-rom, etc.), de bijbehorende documentatie (indien aanwezig), alsmede een gebruikerslicentie conform de licentievoorwaarden van de fabrikant. 1. When purchasing a software product, the customer receives a data carrier (CD-ROM, etc.), the accompanying documentation (if available), as well as a user license in accordance with the license conditions of the manufacturer.
2. De klant verklaart zich door middel van het eerste gebruik van de software automatisch akkoord met de betreffende licentievoorwaarden. Het intellectueel eigendom van het product blijft bij de licentiegever. Alle rechten op de door GeT Cameras genoemde en gebruikte productaanduidingen, merken, logo's etc., behoren toe aan de respectievelijke houders van deze rechten. Bij het gebruik van de producten dient de klant alle rechten van derden te respecteren. 2. The customer automatically agrees with the relevant license terms by first using the software. The intellectual property of the product remains with the licensor. All rights to the product designations, brands, logos etc. mentioned and used by GeT Cameras belong to the respective holders of these rights. When using the products, the customer must respect all rights of third parties.
3. Installatie van nieuwe software alsmede het veranderen van reeds geïnstalleerde software houden het risico in van dataverlies. De klant dient maatregelen te nemen teneinde dataverlies te voorkomen. Voor schade als gevolg van de installatie van nieuwe software is GeT Cameras niet aansprakelijk. 3. Installing new software as well as changing already installed software involve the risk of data loss. The customer must take measures to prevent data loss. GeT Cameras is not liable for damage resulting from the installation of new software.
17 Vrijwaring 17 Indemnity
1. De klant vrijwaart GeT Cameras voor zover de wet dit toelaat, ter zake van aansprakelijkheid jegens één of meer derden, welke is ontstaan uit en/of samenhangt met de uitvoering van de overeenkomst, ongeacht of de schade door GeT Cameras of door haar hulpperso(o)n(en), hulpzaken of (af)geleverde zaken c.q. diensten is veroorzaakt of toegebracht. Daarnaast vrijwaart de klant GeT Cameras, voor zover de wet dit toelaat, voor alle aanspraken van derden in verband met enige inbreuk op intellectuele eigendomsrechten van deze derden. 1. The customer indemnifies GeT Cameras to the extent permitted by law, in respect of liability towards one or more third parties, which arises from and / or is connected with the execution of the agreement, irrespective of whether the damage is caused by GeT Cameras or its auxiliary personnel, auxiliary goods or (delivered) goods or services is caused or inflicted. In addition, the customer indemnifies GeT Cameras, insofar as the law allows, for all third-party claims in connection with any infringement of intellectual property rights of these third parties.
2. De klant draagt zorg voor een adequate verzekering ter zake van de hierboven bedoelde risico's. 2. The customer shall ensure adequate insurance with regard to the above-mentioned risks.
3. De klant is steeds verplicht alles in het werk te stellen de schade te beperken. 3. The customer is always obliged to do everything possible to limit the damage.
18 Ontbinding 18 Dissolution
1. Elk der partijen heeft in de hieronder omschreven gevallen en voor zover hieronder toegekend het recht de overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling en rechterlijke tussenkomst, geheel of gedeeltelijk, met onmiddellijke ingang te beëindigen: 1. In the cases described below and to the extent given below, each of the parties has the right to terminate the agreement in full or in part with immediate effect without further notice of default and judicial intervention:
wanneer door de wederpartij surséance van betaling is aangevraagd respectievelijk verkregen dan wel de wederpartij in staat van faillissement is verklaard; if the other party has applied for or obtained suspension of payment or the other party has been declared bankrupt;
wanneer de onderneming van wederpartij vrijwillig of onvrijwillig wordt geliquideerd; when the other party's company is liquidated voluntarily or involuntarily;
wanneer de onderneming van de wederpartij fuseert of wordt overgenomen; when the enterprise of the other party merges or is taken over;
wanneer op een aanmerkelijk deel van het vermogen van de andere partij beslag wordt gelegd; when a substantial part of the assets of the other party are seized;
wanneer zich andere omstandigheden voordoen waarbij in redelijkheid voortzetting van de overeenkomst niet gevergd kan worden. when there are other circumstances where reasonable continuation of the agreement can not be required.
2. Aan elk der partijen komt de bevoegdheid tot ontbinding van de overeenkomst slechts toe, indien de andere partij -na een deugdelijke en zo gedetailleerd mogelijke schriftelijke ingebrekestelling met voorstel voor een redelijke termijn voor zuivering van de tekortkoming, toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van wezenlijke verplichtingen ingevolge de overeenkomst en mits die tekortkoming de ontbinding rechtvaardigt. 2. The authority to dissolve the agreement shall only vest in each of the parties if the other party - after a proper and as detailed as possible written notice of default with a proposal for a reasonable period for the purification of the shortcoming - fails attributably in the performance of essential obligations pursuant to the agreement and provided that this shortcoming justifies dissolution.
3. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van GeT Cameras op de klant onmiddellijk opeisbaar. Indien GeT Cameras de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt zij haar aanspraken uit de wet en overeenkomst. 3. If the agreement is dissolved, the claims of GeT Cameras on the customer are immediately due and payable. If GeT Cameras suspends the fulfillment of the obligations, it will retain its rights under the law and agreement.
4. GeT Cameras behoudt steeds het recht schadevergoeding te vorderen. 4. GeT Cameras always reserves the right to claim compensation.
5. Partijen zullen elkaar onverwijld in kennis stellen van hun besluit tot ontbinding. 5. The parties will immediately inform each other of their decision to dissolve.
19 Intellectueel eigendom 19 Intellectual property
1. GeT Cameras garandeert, dat de door haar geleverde zaken als zodanig geen inbreuk maken op Nederlandse octrooirechten, modelrechten of andere rechten van industriële of intellectuele eigendom van derden. 1. GeT Cameras guarantees that the goods it delivers do not, as such, infringe Dutch patent rights, design rights or other rights of industrial or intellectual property of third parties.
2. Indien niettemin door GeT Cameras moet worden erkend of door een Nederlandse rechter in een rechtsgeding in een niet meer voor beroep vatbare beslissing wordt vastgesteld, dat enig door GeT Cameras geleverde zaak wel inbreuk maakt op rechten van derden als hier bedoeld, zal GeT Cameras naar haar keuze na overleg met de klant de betrokken zaak vervangen door een zaak, die geen inbreuk maakt op het betrokken recht of een licentierecht ter zake verwerven, dan wel de betrokken zaak terugnemen tegen terugbetaling van de daarvoor betaalde prijs, verminderd met de normaal te achten afschrijvingen, zonder tot verdere schadevergoeding gehouden te zijn. 2. If GeT Cameras nevertheless has to acknowledge or if a Dutch judge in a lawsuit decides in a decision that can no longer be challenged, that any matter supplied by GeT Cameras does infringe the rights of third parties as referred to here, GeT Cameras at its discretion, after consultation with the customer, replace the relevant case with a case that does not infringe the relevant right or acquire a license fee in this matter, or take back the relevant case against reimbursement of the price paid, minus the normal depreciation to be considered, without being obliged to pay any further compensation.
3. De klant verliest evenwel het recht op de onder lid 2 aangeduide prestaties, indien hij GeT Cameras niet als zodanig tijdig en volledig over aanspraken van derden als hiervoor in dit artikel bedoeld heeft ingelicht, als gevolg waarvan GeT Cameras ook niet in staat is geweest haar rechten ter zake naar behoren te verdedigen. 3. However, the customer loses the right to the performances referred to in paragraph 2, if he has not informed GeT Cameras as timely and fully about claims by third parties as referred to above in this article, as a result of which GeT Cameras has not been able properly defend its rights in the matter.
20 Overdracht 20 Transfer
Het is de klant niet toegestaan zonder daartoe schriftelijke toestemming van GeT Cameras te hebben verkregen rechten en verplichtingen, welke voortvloeien uit de overeenkomst, aan derden over te dragen. The customer is not permitted without the written permission of GeT Cameras to have acquired rights and obligations arising from the agreement to third parties.
21 Overig 21 Other
1. Eventuele afwijkingen van deze algemene voorwaarden kunnen uitsluitend schriftelijk worden overeengekomen. Aan dergelijke afwijkingen kunnen geen rechten worden ontleend met betrekking tot later aangegane rechtsverhoudingen. 1. Any deviations from these general terms and conditions can only be agreed in writing. No rights can be derived from such deviations with respect to later legal relationships.
2. De administratie van GeT Cameras geldt, behoudens tegenbewijs, als bewijs van de door de klant gedane aanvragen en/of bestellingen. De klant erkent dat elektronische communicatie als bewijs kan dienen. 2. The administration of GeT Cameras applies, subject to proof to the contrary, as proof of the requests and / or orders made by the customer. The customer acknowledges that electronic communication can serve as proof.
3. Indien en voor zover enige bepaling van de algemene voorwaarden nietig wordt verklaard of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden onverminderd van kracht blijven. GeT Cameras zal alsdan een nieuwe bepaling vaststellen ter vervanging van de nietige/vernietigde bepaling, waarbij zoveel mogelijk de strekking van de nietige/vernietigde bepalingen acht zal worden genomen. 3. If and in so far as any provision of the general terms and conditions is annulled or annulled, the other provisions of these general terms and conditions will remain in full force. GeT Cameras will then determine a new provision to replace the void / voided provision, whereby the purport of the void / voided provisions will be considered as far as possible.
4. De plaats van uitvoering van de overeenkomst wordt geacht te zijn de plaats waar GeT Cameras is gevestigd in Nederland. 4. The place of performance of the agreement shall be deemed to be the place where GeT Cameras is located in the Netherlands.
5. De Nederlandse versie van deze overeenkomst is van kracht. 5. The Dutch version of this Agreement shall pre-vail.

Appendix 1 Reservation of ownership (Germany)
For all customers established in Germany the following reservation of ownership is additionally applicable:

Das Eigentum an den gelieferten Waren bleibt zur Sicherung aller Ansprüche vorbehalten, die GeT Cameras aus der gegenwärtigen und künftigen Geschäftsverbindung bis zum Ausgleich aller Salden gegen den Abnehmer und seine Konzerngesellschaften zustehen. GeT Cameras Eigentum erstreckt sich auf die durch Verarbeitung der Vorbehaltsware entstehende neue Sache. Der Abnehmer stellt die neue Sache unter Ausschluss des eigenen Eigentumserwerbs für GeT Cameras her und verwahrt sie für GeT Cameras. Hieraus erwachsen ihm keine Ansprüche gegen GeT Cameras. Bei einer Verarbeitung GeT Cameras Vorbehaltsware mit Waren anderer Lieferanten, deren Eigentumsrechte sich ebenfalls an der neuen Sache fortsetzen, erwerben GeT Cameras zusammen mit diesen Lieferanten – unter Ausschluss eines Miteigentumserwerbs des Abnehmers - Miteigentum an der neuen Sache, wobei GeT Cameras Miteigentumsanteil dem Verhältnis des Rechnungswertes GeT Cameras Vorbehaltsware zu dem Gesamtrechnungswert aller mitverarbeiteten Vorbehaltswaren entspricht. Der Abnehmer tritt bereits jetzt seine Forderungen aus der Veräußerung von Vorbehaltsware aus GeT Cameras gegenwärtigen und künftigen Warenlieferungen mit sämtlichen Nebenrechten im Umfang GeT Cameras Eigentumsanteils zur Sicherung an GeT Cameras ab. Bei Verarbeitung im Rahmen eines Werksvertrages wird die Werklohnforderung in Höhe des anteiligen Betrages GeT Cameras Rechnung für die mitverarbeitete Vorbehaltsware schon jetzt an GeT Cameras abgetreten. Solange der Abnehmer seinen Verpflichtungen aus der Geschäftsverbindung an GeT Cameras ordnungsgemäß nachkommt, darf er über die in GeT Camerasem Eigentum stehende Ware im ordentlichen Geschäftsgang verfügen und die an GeT Cameras abgetretenen Forderungen selbst einziehen. Bei Zahlungsverzug oder begründeten Zweifeln an der Zahlungsfähigkeit oder Kreditwürdigkeit des Abnehmers sind wir berechtigt, die abgetretenen Forderungen einzuziehen und die Vorbehaltsware zurückzunehmen. Scheck-/Wechselzahlungen gelten erst nach Einlösung der Wechsel durch den Abnehmer als Erfüllung. Hinsichtlich der Vereinbarung von Eigentumsvorbehaltsrechten gilt ausschließlich deutsches Recht."

 

Accepteer onze cookie voor de beste prestaties